Advertise here
Follow

Azar Majedi @AzarMajedi8

Azar Majedi is a writer, women’s rights activist, a video-blogger, political activist and a free lance lecturer. She is the president of Organisation for Women’s Liberation www.womensliberation.net, and a leading member of Worker-communism

UK

دریغ از یک لحظه تعمق! در پاسخ به چند استدلال در دفاع از اعتراض برهنه

در میان هیاهوی مجازی مدافعین اعتراض برهنه زنان و برخورد به منتقدین این حرکت، صرفا چند نکتۀ مطرح شده درخور برخورد و بررسی است: چند نکته ای که مریم نمازی در دفاع از اعتراض برهنه زنان عنوان کرده است*. باید اشاره کنیم که برخی از این نکات را دو سال پیش مریم نمازی در یک دفاعیه بزبان انگلیسی از تقویم "انقلابی زنان برهنه" در مقابل نقد من مطرح کرده بود که م ... Continue reading »

اعتر اض برهنه سنت شکنی یا ریاکاری?

  اعتراض برهنه چند فعال حقوق زن متولد در کشورهای اسلام زده، ایران، مصر و تونس، در روز 8 مارس در پاریس، مباحثی را له و علیه این شیوه اعتراض در میان فعالین سیاسی ایرانی دامن زده است. این مباحث عمدتا در فضای مجازی صورت گرفته است. ما پیش از این در زمان انتشار تقویم زنان برهنه که قرار بود عواید فروش آن صرف مبارزه برای حقوق زنان شود، ویدیویی که توسط تعدا ... Continue reading »

انقلاب اکتبر و رهایی زن 7 و 8 خانواده و آزادی جنسی بخش دوم و سوم

آزادی جنسی یا آنارشی جنسی؟ مساله روابط جنسی یکی از بحث برانگیز ترین مسائل سالهای اولیه پس از انقلاب بود. از یک سو، جنگ، انقلاب، جنگ داخلی و نابسامانی های اجتماعی متعاقب آن نقش مهمی در تزلزل مناسبات خانواده سنتی و آزادتر شدن معیارهای رفتار جنسی داشت. از سوی دیگر، ایده های نوین برخی مارکسیست ها یا بورژواهای رادیکال در رد اخلاقیات دوگانه جامعه بورژوای ... Continue reading »

گرامیداشت 8 مارس تعرضی مهم به رژیم زن ستیز اسلامی!

هشت مارس روز جهانی زن، روز آزادیخواهی و برابری طلبی در راه است. اکنون بیش از یک قرن است که هر ساله در این روز جنبش آزادی زن و جنبش برابری طلبی سوسیالیستی و کارگری خواست خویش برای برابری زن و مرد و آزادی زنان را با صدای رسا اعلام می کنند. طی این قرن دولتهای بورژوایی مختلف کوشیده اند یا با سرکوب تجمعات آزادیخواهان در این روز و یا با اعلام روزهای دیگر ... Continue reading »

انقلاب اکتبر و جنبش رهایی زن - ۶ خانواده و آزادی جنسی بخش اول

گفتمان تئوریک مقوله خانواده و رابطه جنسی آزاد بحث برانگیز ترین مقولات در عرصه تساوی جنسی محسوب می شدند. مارکس و انگلس درباره خانواده در آثار مختلفی بحث کرده اند. گذشته، حال و آینده آنرا مورد تحلیل قرار داده اند. اما در مورد  آینده خانواده، یعنی خانواده تحت سوسیالیسم و کمونیسم مباحث نمی تواند کاملا روشن باشد. در چهارچوب تئوری مارکسیستی می توان یک تح ... Continue reading »

بمناسبت درگذشت نلسون ماندلا راز ماندلا چیست؟

  نلسون ماندلا در سن ۹۵ سالگی چشم از جهان فرو بست. نلسون ماندلا یک شخصیت منحصر بفرد است. کمتر شخصیت سیاسی هست که هم چپ و هم راست با احترام و تحسین درباره او سخن گویند. اما ماندلا موفق شده است که احترام و تحسین هر دو طیف سیاسی را برانگیزد. بخش وسیعی از چپ بین المللی ماندلا را یک قهرمان انقلابی می شناسند؛ طیف راست از او بعنوان یک سیاستمداری که برای د ... Continue reading »

Nelson Mandela, Whose Hero?

Nelson Mandela passed away at the age of 95. He is a unique political figure. He managed to gain the admiration and respect of both right and left wings of political spectrum, both when he rose to power and when he died. This does not happen very often. In the eyes of a large section of the left wing he is regarded as a revolutionary and in the eye ... Continue reading »

1 2  3  4  5  6  7  Next  Last