Advertise here

از سرزمین ما بروید

از سرزمین ما برویدپیش از شمابانوی سرپتیبذر را در این زمینبا نوای تنبور مرد پینه دستمی فشانداز سرزمین ما برویدپیش از شمازن عورتی کم بهاتراز چند گونی ذغالکمتر ز چند بیضه شتردر هیچ محکمه ای نبوداز سرزمین ما برویدپیش از شماخشم ِ شاهان موهبتی نداشتچگین آدمخواردر کوچه های ِشهر پرسه نمیزداز سرزمین ما بروید ... Continue reading »

1 2  3  4  5  6  7  Next  Last