Advertise here
Follow

Maryam Hojjat @MaryamHojjat

same picture (persia) 

رو در رو با فائزه هاشمی و "عبرت روزگار"، ايرج مصداقی

متأسفم شما را بهانه کرده‌ام تا از درد نسلی بگويم که پرپر شد و اين‌ روزها کمتر از آن‌ها و قهرمانی‌هايشان گفته می‌شود و من مجبورم به جای همه‌ی آن‌ها و به جای صدايی که خاموش شد فرياد ‌کنم. نسلی که تا سر حد امکان رنج کشيد، مقاومت کرد، قهرمانی آفريد، پرپر شد اما جايزه‌ای نصيب‌اش نشد که هيچ نامی هم از آن‌ها برده نمی‌شود. کتمان نمی‌کنم برای من همه چيز بها ... ... Continue reading »