Advertise here
Follow

SamSam VI @SamSamVI

Path of Kiaan Ressurection of true Iran Hoisting Drafsheh Kaviaan

Kiaan Land

پوشش رسانه ای پیشی جستن و تورنمنتهای ورزشی در استادیوم های اپارتاید

    ما ایرانی ها مانند بیشتر مردم دنیا ورزش دوستیم و بویژه بچه های  زمان پهلوی که عشقشون فوتبال بود و وردشون تاج و پرسپولیس.  خود من هم در ۱۴-۱۵ سالگی  اگرچه در تیم نوجوانان پایه یک پرسپولیس و پاس راهم ندادند ولی  با پافشاری و کنه بازی سرانجام  چترم رو انداختم رو تیم  راه اهن که  سه ماه بیشتر  پای نکشید و سرگرمیهای عنقلاب و چیزهای  دیگر انگیزه  تخت ... Continue reading »

نوروز جم بر همه کیان دوستان ایرانی و انیرانی شاد و شاینده باد

    به فر کیانی یکی تخت ساخت     چه مایه بدو گوهر اندرنشاخت که چون خواستی دیو برداشتی    ز هامون به گردون برافراشتیچو خورشید تابان میان هوا        نشسته بر او شاه فرمانرواجهان انجمن شد برِ تخت اوی     فرومانده از فره ٔ بخت اوی به جمشید بر گوهر افشاندند        مر آن روز را روز نو خواندندسر سال نو هرمز فَرْوَدین          برآسوده از رنج تن دل ز کین ب ... Continue reading »