Advertise here
Follow

daneshjoo @daneshjoo

چه آورده رژیمت، شیخ شیاد ++ بغیراز جهل و جور و فقر و بیداد؟

گیرنده ی پیام / دانشجو

من خودم دانم چه گویم با خدا دانشجو ای رژیم قتل و بیداد و فریب دولتِ نالایقان ِ نا نجیب ای که بردی آبروی کشورم جان ستاندی از جوانان در برم دیگر اکنون سرنگونت می کنم زود از این کشور برونت می کنم من نمی خواهم ولی یا رهبری زورگویی، مستبدی، سروری از حکومت، دین خود سازم جدا دین هرکس، بین او هست و خدا کس نمی خواهم شود دلال ِ من با خدا گوید سخن زاحوال من ... Continue reading »

مهرِ ایران / دانشجو

    رژیم و حکومتی که فرمانبر و خدمتگزارمردم نباشد سرنگون کردنی است. ملت ایران +++  عشق وطن زجان و دل من نمی رود دانشجو عشقِ وطن ز جان ودلِ من نمی رود     +++   ایرانیم، زِ یادِ من ایران نمیرود                                                                   خواندم هزار قصه شیرین به کودکی      +++  از خاطرم برفته و ایران نمیرود دلبند این و آن بشدم ... Continue reading »

دادگستری شیخ / دانشجو

  رژیم و دولتی که فرمانبر و خدمتگزار مردم نباشد سرنگون کردنی است. ملت ایران   داد گستری شیخ مهره ی تازه وزیرش قاتل ست شمر خلخالی به نزدش عادل ست با چنین کابینه و پیشینه ای انتظارِ خوش خیالان باطل ست دانشجو   کابینه ای که نکوست از وزیر دادگستریش پیداست https://khodnevis.org/cartoon/52171#.UhAvVNK2Ouk اگر به روحانی رای داده بودم http://iroon.com/irt ... Continue reading »

سال توفانی / دانشجو

  سالِ توفانی ازمکرِتوخونین دلم ای شیخ وخموشم  ++  ظاهرمنگر، بَحرِپُرازجوش وخروشم آن روزکه بنیاد تورا بَرکنم ازجای ++ نامَردُمیت را به خودت باز فروشم دانشجو هررژیم و حکومتی که فرمانبر و خدمتگزارِملت نباشد سرنگون کردنی است. ملت ایران پیوندهای زیررا مشاهده فرمایید Massacre of 88 in Iran http://iranian.com/posts/view/post/18308 میزان بیکاری در ایران ... Continue reading »

آخوند زمان ما

  آخوند زمان ما  دانشجو آخوند زمانِ ما لعین ست ++ با حقه و زور و َزر قرینست هم توبره ی ظالم ست و پُر زور++ گوید که دوچشم مردمان کور مال تو خورد به یک اشارت ++ خواهد ز تو صبر و زهد و طاعت وعظی کند و عمل ندارد ++ از بهر کسی ثمر ندارد خوبی طلبد، خودش لعین ست ++  آخوند زمان ما چنین ست چون بی خردست و بی پژوهش+ +جشن تو و ما کند نکوهش چون مفتخورست و بی خ ... Continue reading »

مهره ی دیگر ملایان / دانشجو

      نادانی،  ناتوانی و بی وطنی ویژگی های عمده جمهوری اسلامی می باشد. حکومت و دولت جمهوری اسلامی بارها به وسیله کردار و گفتارِ خود این وِیژگی ها را به اثبات رسانده است. این حکومت به روشنی و با وقاحتی باور نکردنی، ضد مردم،  ضد تاریخ و ضد منافع ملت و کشوری سخن گفته وعمل کرده که امکان بودن را به آن داده است. این رژیم ناسپاس و بی صلاحیت با آن همه منا ... Continue reading »

حکومت و دولت خدمتگزار / دانشجو

  در همه جا حکومت و دولت خدمتگزار و فرمانبر ملت است. جمهوری اسلامی برعکس نه تنها در خدمت مردم ایران نیست بلکه با ابزار دین، زندان، شکنجه، و کشتار ملت را به فرمانبری وامی دارد. روش این رژیم غیر انسانی و ضد بشری است.   چنین رژیم غیر انسانی یا باید کنار رود یا سرنگون شود.       ما حکومت و دولتی می خواهیم که به ایران و ایرانی خدمت کند نه اینکه با تزوی ... Continue reading »

شیخ وسراب/ دانشجو

  برای آنها که به آمدن روحانی دلبسته اند شیخ و سراب زشیخان مجو مرد پُربار وبر که ملا ندارد بجز غم ثمر مگرآب و برقت شده رایگان!؟ که خواهی ازاین شیخ چیز دگر   ویژگی های آخوند /دانشجو روز تو سیه نموده آخوند   /////   عمر تو تبه نموده آخوند او بی هنرو ریا کارست  /////   پس رفته  و پس گراست آخوند  کهنه طلبست و نوگریزست  /////   بی دانش و بینشست آخوند ... Continue reading »

رضا شاه پادشاه سکولار

        نظر رضا شاه  در مورد  جدایی دین ازسیاست (سکولاریزم ) آنچه که از همه مهمتر، و غيرقابل عفو است، اختلاط سياست است با مذهب، که تمام سلاطين صفويه شريك در اين اشتباه اند، وشاه عباس مخصوصاً اين اشتباه را خيلی غليظ کرده است. اگر چه اين اختلاط و امتزاج کاملاً حكايت از ضعف قوای مرکز می نمايد، ولی سلاطين صفويه به مناسباتی، که در اين سفرنامه جای ذکر آ ... Continue reading »

فراموشی و تکرارتاریخ/ دانشجو

          کار و قول شیخ پیشین پوچ بود /  دانشجو گفت آخوندی که ما نان آوریم           +++  برق و خانه مفت و ارزان آوریم کوی و برزن را چراغان می کنیم      +++  مهر و آزادی فراوان می کنیم گرگ را همسایه با بز می کنیم          +++  دشت را پر از گل رز می کنیم جسم و روح جملگی پَر می دهیم       +++  هرچه خواهی ما بر آن سرمیدهیم خود رویم و خانه در قم می کن ... Continue reading »

 1  2  3  4  5  6  7