Advertise here

انتخابات آزاد: دمکراسی، مشارکت ویا استبداد؟

امروزه از رضا پهلوی گرفته تا رفسنجانی و اصلاح طلبان و بسیاری از جمهوری خواهان چپ و راست از انتخابات آزاد سخن میگویند در حالیکه خواست و تفسیر متفاوتی از آن دارند. فرق انتخابات آزاد و دمکراسی چیست؟ آیا شعار انتخابات آزاد نیرنگی برای حفظ نظام است و یا آلترناتیوی است متناسب با دیپلماسی غرب؟ نقش غرب در آن چیست و چرا مدافعان آن به خیابان آمدن معترضان را ... Continue reading »

اصلاح طلبان، سرمشق و فشار همتا

اگر 40 سال پیش کسی به مردم ایران میگفت که تا چند سال دیگرچشم در آوردن و دست قطع کردن مجرمان که هیچ بلکه ازاعتیاد و صیغه واعدام خیابانی گرفته تا امامزاده ی سیار وحمله به سفارت و ده ها خواری فرهنگی دیگر هم عادی خواهد شد، احتمالن بسیاری از ایرانیان به حماقت این شخص میخندیدند. ولی امروزه آنها بکسی میخندند که اینها را ندیده و نشنیده باشد.   فرهنگ و اخلا ... Continue reading »

اطلاعاتی ها، رسانه و برون سپاری

امروزه ما با انبوهی از اخبار و اطلاعات رسانه ها روبرو هستیم. کسی که تمایل و حوصله اش را دارد میتواند با استفاده از اینترنت وکتابها به ریشه یایی دلایل آنها بپردازد وکسی که نخواهد، ممکن است به آینه ای تبدیل شود که داده های دریافتی را می گیرد و بازتاب میدهد. رسانه ها و قبل از همه تلویزیونها میتوانند بکمک اخبار دستچین و دستکاری شده به افکار عمومی جهت د ... Continue reading »

مهدی هاشمی و نیک آهنگ کوثر

من نمیدانم اگر روزی آمریکا بتواند در آمریکا و اروپا تمام حسابهای بانکی وزارت اطلاعات ملا ها را مسدود کند چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا بیشتر تلویزیونها و سایتها و دیگررسانه های ایرانی بسته خواهند شد؟ آیا تریتا پارسی به لابیگری برای رژیم ملاها ادامه خواهد داد؟ آیا اکبر گنجی باز هم از خطر حمله آمریکا و اسرائیل خواهد نوشت؟ آیا بازهم آن رفیق وظیفه شناس با ... Continue reading »