Advertise here

Latest Blogs

Sort content:

Dr. Majid Naini - پروفسور مجید نایینی - Dr. Nehzat Farnoody دکتر فرنودی

آقای دکتر نایینی درسفر خود به کالیفرنیا برای شرکت در مراسم نوروزی سال 1994 ایرانیان درلس آنجلس در مصاحبه تلویزیونی با خانم دکتر فرنودی مطالب بسیار جالبی را مورد علم ودرک واقعیت هستی و سفر انسان در هستی بیان کرد. ... Continue reading »

هجرت 2

نور بود، آینه بود آن زمستان همه ما تنها بودیم شاخه خشکیده گلی را برداشتم عکس خود را دیدم در گلدان بلور مادرم سبزی پاک می کرد، خواهرم می خندید زن عمو آمده بود زن عمو میگفت آمده است خبر رخوت باغ را به زمستان بدهد گوشه گرم اطاق کز کردم هوا بیرون سرد است و هیولایی در مشهد پشت هر در پنهان شده است فصل نق ... Continue reading »

براى آزادى زندانيان سياسي ويژه اول مى و كارگران زندانى

فايل يوتيوب  برنامه زنده  تلويزيونى براى آزادى زندانيان سياسي ٢٦ اوريل ويژه  اول مى و كارگران زندانى      برنامه شامل: گزارشى از  اعتراضات عليه احكام اعدام در كشورهاي مختلف و گفتگو با مينا احدي در اين رابطه روز اعتراضى ١١ ارديبهشت در حمايت از كارگران زندانى تلفنها و نظرات بينندگان و اخبار زندانيان ... Continue reading »

اى قوم به حج رفته كجائيد كجائيد

        اى قوم به حج رفته كجائيد كجائيد "مأمور" همین جاست بیایید بیایید "مأمور" تو همسايه ديوار به ديوار در قصر و اوين رفته سر كار بياييد خواهى كه ببينى تو ز ابعاد تجاوز زاسرار گوهر دشت و اوين پرده گشائيد آن شيخ تجاوزگر وحشى عرب نيز از داعشيان است تعجب ننمائيد شياد ستايشگر شيخان عرب هم گويد كه شما ... Continue reading »