Advertise here

Latest Blogs

Sort content:

مگر دلم از سنگ است؟

  گفتی ریشه ام خشک استو مردی خسته آن گوشه نشسته اسمش یادم نیستهان....باغبانمگر تو آنجا زیر باران نیستی؟مگر ابری نمی آید پر از پیغام شادی؟و دوستی نمی گیرد دستت را گاهگاهیز شوقی، کوته دیداری، به یاری؟ گفتی گلها هم نیزاز غم خالی پر از هیچ سفره باغبانبا خجالت می کشند خنده ای بر لبو دیوار است و دیوار است ... Continue reading »