Advertise here
AmirSahameddinGhiassi Amir Sahameddin Ghiassi posted a comment:

صفحه ۸۹ تاریخ مدرن گیتی پارسه وانگلیسی
Page 89 History of Modern World English and Persian.
ایتالیا حتی در باره وجود قرارداد نیز چیزی نمی دانست در زمانیکه یا وقتی که موافقت نامه هایی را بادولت آلمان وامپراتوری اتریش مجار امضاء مینمود.
Italy did not know of its existence when she signed her agreement with Germany and Austria-Hungary.
فرانسه هم در باره جزییات معاهده اطلاعی دقیق نداشت و درباره موافقت نامه اتحاد تری پل یا سه جانبه و قسمتهایی از آن هم مطالعه لازم را انجام نداده بود. همچنین دولت آلمان هم در باره اتحاد دوجانبه یا دوآل تا سال ۱۹۱۸ چیز زیادی نمیدانست.
France did not know the exact terms of the Triple Alliance, neither did Germany knows those of Dual Entente until 1918.
بدین ترتیب نتیجه این بود که سیاستمداران و مردم عادی کوچه بازار نمی توانستند در باره خطری که مقابل آنها قرار داشت مطمین شوند و از خطرهای آتیه آن در امان بوده و مصون بمانند. به عبارت ساده تر جو بدبینی همه را در برگرفته بود وچه سیاستمدار و چه هرکس و آدمهای عادی هر دو در بیم و هراس بسر میبردند. بدین ترتیب با این جو بدبینی و هراس ساده ترین راه این بود که هر طرف دیگری را منشا ومسبب توطئه ها بداند.
As a result politicians and the ordinary man in the street could never be sure of the dangers which faced them. Each side found it easy to believe that there was a conspiracy against them.
و طرفها یکدیگر را بد بدانند و این فکر را در خود قوت بدهند که دیگری مشغول توطیه برعلیه آنان می باشد. و بدین ترتیب هر گونه شایعه ای نیز براحتی طرفها را مشغول میکرد و قبول مینمودند که آن شایعه راست است. بدون اینکه در باره آن شایعه اندکی تامل فکر و یا پرسشی بکنند و شایعه را اندکی تجزیه ترکیب نمایند.
Wild rumors were accepted without questioning. They do not think even about the rumors if they can be right or wrong.
هر دو دولت آلمان و اتریش مجار اینطور تصور میکردند که هردوی آنان بوسیله دشمن محاصره شده اند. و بدین ترتیب خود را در وضعی بحرانی میدیدند.
Both Germany and Austria-Hungary thought they were being encircled by their enemies.
بریتانیا هم از این موضوع می ترسید که امپراتوری ویا سوداگریهایش و تجارتش مورد هجوم و تعرض و حمله واقع گردد.
Britain feared an attack on her Empire and trade.
روسیه هم اینطور تصور میکرد یا می دید که خطر رو به تکامل می باشد و او این چنین خیال میکرد یا فکر مینمود که آلمان قسطنطنیه یا استانبول مورد نظر قرار داده و از همان راه مشغول برنامه ریزی میباشد تا روسیه را در تنگنا قرار بدهد.
Russia saw a German treat developing against Constantinople, Istanbul, that the enemies are programming a plan to destroy it Empire.
فرانسه هم در انتظار یک حمله خطرناکی بود و منتظر حمله و خطر تازه ای از جانب آلمان بود و فکر مینمود که آلمان دوباره به خاکش تجاوز کرده میهن اورا مورد تاخت تاز تازه ای قرار خواهد داد.
And France waited and waited another German attack and invasion.
ابرقدرتهای آن زمان درست مثل کودکانی بودند که درتاریکی و با استفاده از سایه ونور برای همدیگر سایه های وحشتناک بسازند و همدیگر را بدین وسیله به ترس و اضطراب بکشانند و آنهم از لولو خورخوره های سایه هایی که در دیوار ها میساختند همدیگر را به ناراحتی و وحشت می کشاندند.
The most powerful nations at that time were like little children in the dark, making shadows for bogymen to make fears for the other children.
آحسیراس و آجدیر. باریکه اسپانیولی در گیبرآلتر. و آجدیر بندری در جنوب مراکش که درسال ۱۹۶۰ در اثر زلزله بطور جدی صدمه دید.
Algeciras and Anadyr. Spanish sea port on the strait of Gibraltar. Anadyr a port in southern Morocco severely damaged by an earthquake in 1960
دوستی بین فرانسه و بریتانیا برای آلمان بزرگترین حالت غیرعادی را داشت و آلمان باور نمیکرد که این دو دولت بتوانند باهم دوست بشوند و این موضوع برایش اسرار آمیزبود.
Read more

on The Iranian, Persian and Middle Eastern Kings. Painted by colonel Ghiassi 0 0

AmirSahameddinGhiassi Amir Sahameddin Ghiassi posted a comment:

صفحه ۸۸ تاریخ مدرن گیتی پارسه وانگلیسی
Page 88 Modern History of the World. English and Persian
بطور غیر رسمی با وجود این خیلی از مسله ها در آن گنجانیده شده بودند. و خیلی مطلب ها نیز قابل دین و لمس کردن بود با وجود اینکه به نگارش نیآمده بودند.
Unofficially, however, it indicated many different things which were not written down. But somehow was obvious to see and understand.
به عنوان مثال اینطور قرار داد تنظیم شده بود که بریتانیا و فرانسه و همچنین روسیه در طرف مقابل آلمان و امپراتوری اتریش مجارستان قرار خواهندگرفت در صورتیکه در آینده جنگی بین آنها در گیر گردد. یعنی جبهه ها مشخص شده بودند.
It showed for example that Britain, French and Russia might well be on opposite sides of Germany and Austria-Hungary in a possible future war.
همچنین این موضوع پیشنهاد گردیده بود که دولت بریتانیا ممکن است در صورت حمله آلمان به فرانسه در نبرد دخالت نماید که این مطلب بدین معنی بود که بریتانیا میتواند در صورت بروز جنگ از دریای مدیترانه به نفع دولت فرانسه خارج شود تا بدین ترتیب دولت فرانسه بتواند کشتی های جنگی خود را در آنجا مستقر فرماید.
It also suggested possible British intervention if Germany attacked France and meant that Britain could leave the Mediterranean to French warships if there was a war.
البته این موضوع حقیقت داشت که نه ایتالیا و نه بریتانیا مطمین نبودند که در یک درگیری در آینده خود را آلوده سازند. بعبارت دیگر آنها مطمین بودند که در گیر نبردی جدید نخواهند شد. و یا پایشان به جنگی تازه کشیده نخواهد گشت.
It was true that neither Italy nor Britain was certain to be involved in future conflict or war.
بهرحال وسیله ها برای نبردی تازه آماده میگشت و زمینه نیز فراهم میشد. یا با زبانی دیگر طناب برای کشیده شدن و دست پنجه نرم کردن آماده بود. که این نبرد میتوانست خیلی هم خطرناک باشد.
Nevertheless, the ropes were already available for a fatal pull.
هوای مسموم و یا آتمسفر همراه با ترس و کینه توزی و بدبینی کاملا مهیا شده بود که طرف ها بجان هم بیفتند. و دلیل هایی هم برای درگیری موجود بود. که هرکدام برای جرفه زدن به آتش جنگ کافی مینمود مسله هایی که امروزه به بوته فراموشی سپرده شده اند.
The atmosphere of fear and suspicion was made worse by a factor often forgotten today.
جزییات اتحاد حتی خود اتحاد بین دو طرف هم کاملا سری و ناشناس مانده بود. یعنی روشن نبود که چه اتحادی و بین چه دولتهایی امضاء گشته شده است.
Details of alliance, even the alliances themselves, were kept secret.
که این موضوع سری نگاهداشتن میراث بیسمارک است و با بیسمارک شروع گردیده بود. بطوریکه وی پیمان راینشورنس را تنظیم نمود وسپس آنرا در بایگانی سری خود جای داد. با لغتهایی دیگر بیسمارک پایه گذار امضأء و تنظیم های قراردادهای سری بود. و هم او بود که اینکار را انجام داده مرسوم نمود.
That was a heritage of Bismarck; Bismarck had started this when he wrote out the Reinsurance Treaty by hand and put it away in a secret file.
اتحاد دوجانبه بین دولت آلمان وامپراتوری اتریش مجار کاملا برای سالهای زیادی ناشناخته و کاملا سری باقی مانده بود. و هیچیک از دولتهای آن روز بغیر از دو دولت ذینفع در این باره اطلاعی نداشتند.
The Dual Alliance was completely unknown to outsiders for several years.
Read more

on The Iranian, Persian and Middle Eastern Kings. Painted by colonel Ghiassi 0 0

AmirSahameddinGhiassi Amir Sahameddin Ghiassi posted a comment:صفحه ۸۷ تاریخ عمومی مدرن دنیا پارسه وانگلیسی
Page 87 the History of Modern World English and Persian
تقریبا یک شبه بریتانیا تصمیم گرفت که از غرور و تنهایی باشکوهش صرف نظر نماید و بدین ترتیب در جهان در جستجوی متحدانی برآمد.
Almost overnight, she ceased to be proud for her splendid isolation and began to look for allies.
درسال ۱۹۰۲ امپراتوری بریتانیا اولین متحد خویش را انتخاب کرد و درهمین اولین حرکت بسوی بدست آوردن متحد ژاپن را برگزیده بود. سپس با افزایش همکاریها خود با دولت فرانسه میخواست که فرانسه راهم بعنوان دوست برای خود دست پا کند.
The 1902 alliance with Japan was the first move.
درسال ۱۹۰۳ گفتگوها پشت دربهای بسته میان فرانسه وامپراتوری بریتانیا آغاز گشت و ماموران دولتی دو دولت برای همکاریهای بیشتر با یکدیگر به گفتگو نشستند.
Next came increased co-operation with France.
اخبار راجع به این گفتگو ها از دربهای بسته به بیرون نیز درز کرد ولی با همه اینها امپراتور ویلیام قبول نمی توانست داشته باشد که این دو دولت دشمن دیرینه و سنتی بتوانند با یکدیگر دوست بشوند.
In 1903 secret talks took place between French and British officials. News of them leaked out but William’s government was convinced that the two could never be friends.
ویلیام اعتقاد داشت که این دو دولت تنها میتوانند همیشه باهم دشمن باشند.
Once again they were wrong.
اما دوباره امپراتور ویلیام اشتباه کرده بود وقتی که ادوارد هفتم از فرانسه بازدید بعمل میآورد جمعیت خشمگین فریاد میزدند زنده باد بویرها جاوید باد فاشهودا.
When Edward VII visited France angry crowds did shout Vivent les Boers, and vice Fashoda.
اما ادوارد به لبخند زدن ادامه داد ودر همانحال به تکان دادن دست خود نیز ادامه میداد و اینکار او آن چنان تاثیری در مردم گذاشت که هنگامیکه او از آنجا بازمیگشت مردم فریادمیزدند زنده باد پادشاه .
But Edward continued to smile and wave to such good effect that when he left the crowds they shouted Vive notre roi.
این تنها یک روی داد با معنی کوچکی بود.
It was a small, significant incident.
بهرحال با اطمینان عمل غیر ممکن اتفاق افتاد و این کار غیرممکن در سال ۱۹۰۴ روی داد.
Sure enough, in April 1904 the , impossible happened.
اما این قرارداد دوستانه بود و نه یک اتحاد جنگی .
An Entente Cordiale Friendly Agreement was signed between Britain and France. Its pages dealt with matters like French supremacy in Morocco and British supremacy in Egypt.
بلکه بطور رسمی تنها یک معاهده دوستانه بود که صفحه های آن راجع به شناسایی برتری فرانسه در مراکش و نیز شناسایی برتری امپراتوری بریتانیا در مصر بود.

2 hrs · Like
..

Write a comment...

Read more

on The Iranian, Persian and Middle Eastern Kings. Painted by colonel Ghiassi 0 0

kps59 kps59 replied to comment:

Still smarting from that slapfest I administered to you I see.

Since the account isn't confirmed to be anything but alleged, anecdotal, hearsay slander it's nothing factual in any part.

So yeah, both it and you are laughable.

But keep trying because it keeps the views climbing.

(I wonder how many people realize that we're actually working together to get my posts more attention) Shhhh...don't tell anyone ;) Read more

on Baha'i Holy Day: Day Of The Covenant, Qawl 4, 171 B.E. (11/26/2014) 0 0

ghourbagheh ghourbagheh posted a comment:

Thanksgiving: A National Day of Mourning for Indians

by Moonanum James and Mahtowin MunroEvery year since 1970, United American Indians of New England have organized the National Day of Mourning observance in Plymouth at noon on Thanksgiving Day. Every year, hundreds of Native people and our supporters from all four directions join us. Every year, including this year, Native people from throughout the Americas will speak the truth about our history and about current issues and struggles we are involved in.

Why do hundreds of people stand out in the cold rather than sit home eating turkey and watching football? Do we have something against a harvest festival?

Of course not. But Thanksgiving in this country -- and in particular in Plymouth --is much more than a harvest home festival. It is a celebration of the pilgrim mythology.

According to this mythology, the pilgrims arrived, the Native people fed them and welcomed them, the Indians promptly faded into the background, and everyone lived happily ever after.

The truth is a sharp contrast to that mythology.

The pilgrims are glorified and mythologized because the circumstances of the first English-speaking colony in Jamestown were frankly too ugly (for example, they turned to cannibalism to survive) to hold up as an effective national myth. The pilgrims did not find an empty land any more than Columbus "discovered" anything. Every inch of this land is Indian land. The pilgrims (who did not even call themselves pilgrims) did not come here seeking religious freedom; they already had that in Holland. They came here as part of a commercial venture. They introduced sexism, racism, anti-lesbian and gay bigotry, jails, and the class system to these shores. One of the very first things they did when they arrived on Cape Cod -- before they even made it to Plymouth -- was to rob Wampanoag graves at Corn Hill and steal as much of the Indians' winter provisions of corn and beans as they were able to carry. They were no better than any other group of Europeans when it came to their treatment of the Indigenous peoples here. And no, they did not even land at that sacred shrine called Plymouth Rock, a monument to racism and oppression which we are proud to say we buried in 1995.

The first official "Day of Thanksgiving" was proclaimed in 1637 by Governor Winthrop. He did so to celebrate the safe return of men from the Massachusetts Bay Colony who had gone to Mystic, Connecticut to participate in the massacre of over 700 Pequot women, children, and men.

About the only true thing in the whole mythology is that these pitiful European strangers would not have survived their first several years in "New England" were it not for the aid of Wampanoag people. What Native people got in return for this help was genocide, theft of our lands, and never-ending repression. We are treated either as quaint relics from the past, or are, to most people, virtually invisible.

When we dare to stand up for our rights, we are considered unreasonable. When we speak the truth about the history of the European invasion, we are often told to "go back where we came from." Our roots are right here. They do not extend across any ocean.

National Day of Mourning began in 1970 when a Wampanoag man, Wamsutta Frank James, was asked to speak at a state dinner celebrating the 350th anniversary of the pilgrim landing. He refused to speak false words in praise of the white man for bringing civilization to us poor heathens. Native people from throughout the Americas came to Plymouth, where they mourned their forebears who had been sold into slavery, burned alive, massacred, cheated, and mistreated since the arrival of the Pilgrims in 1620.

But the commemoration of National Day of Mourning goes far beyond the circumstances of 1970.

Can we give thanks as we remember Native political prisoner Leonard Peltier, who was framed up by the FBI and has been falsely imprisoned since 1976? Despite mountains of evidence exonerating Peltier and the proven misconduct of federal prosecutors and the FBI, Peltier has been denied a new trial. Bill Clinton apparently does not feel that particular pain and has refused to grant clemency to this innocent man.

To Native people, the case of Peltier is one more ordeal in a litany of wrongdoings committed by the U.S. government against us. While the media in New England present images of the "Pequot miracle" in Connecticut, the vast majority of Native people continue to live in the most abysmal poverty.

Can we give thanks for the fact that, on many reservations, unemployment rates surpass fifty percent? Our life expectancies are much lower, our infant mortality and teen suicide rates much higher, than those of white Americans. Racist stereotypes of Native people, such as those perpetuated by the Cleveland Indians, the Atlanta Braves, and countless local and national sports teams, persist. Every single one of the more than 350 treaties that Native nations signed has been broken by the U.S. government. The bipartisan budget cuts have severely reduced educational opportunities for Native youth and the development of new housing on reservations, and have caused cause deadly cutbacks in health-care and other necessary services.

Are we to give thanks for being treated as unwelcome in our own country?

Or perhaps we are expected to give thanks for the war that is being waged by the Mexican government against Indigenous peoples there, with the military aid of the U.S. in the form of helicopters and other equipment? When the descendants of the Aztec, Maya, and Inca flee to the U.S., the descendants of the wash-ashore pilgrims term them 'illegal aliens" and hunt them down.

We object to the "Pilgrim Progress" parade and to what goes on in Plymouth because they are making millions of tourist dollars every year from the false pilgrim mythology. That money is being made off the backs of our slaughtered indigenous ancestors.

Increasing numbers of people are seeking alternatives to such holidays as Columbus Day and Thanksgiving. They are coming to the conclusion that, if we are ever to achieve some sense of community, we must first face the truth about the history of this country and the toll that history has taken on the lives of millions of Indigenous, Black, Latino, Asian, and poor and working class white people.

The myth of Thanksgiving, served up with dollops of European superiority and manifest destiny, just does not work for many people in this country. As Malcolm X once said about the African-American experience in America, "We did not land on Plymouth Rock. Plymouth Rock landed on us." Exactly.

[Mahtowin Munro (Lakota) and Moonanum James (Wampanoag)

are co-leaders of

United American Indians of New England.] Read more

on Hundreds of American Indians to Gather on Alcatraz Island for (Un)Thanksgiving Day Sunrise Ceremony 1 0

HoshangTarehgol5 Hoshang Tarehgol replied to comment:

If I'm not mistaken Obama is responsible mainly for US sanctions. There are also UN security council initiated sanctions, and also EU sanctions. Everyone admits a full and total lifting of all sanctions will take at least a few years, going through a step by step process. Read more

on US Congress and the Iran nuclear deal 1 0

HoshangTarehgol5 Hoshang Tarehgol replied to comment:

Iran is actually getting closer to 80 millions. As far as official numbers on any social pathology usually when you double the number it's closer to reality. But even with half a million alcoholics in Iran it would still be almost half a percent, which is better than many others places. Alas Iran still holds the world record on hard core drug addiction.
Portugal is actually number one in Europe for alcoholism, Ireland second. Of course the dynamics of Irish pubs are a lot more complicated than mere imbibing. Read more

on 200,000 people in the country are alcoholics 1 0

newsjunkie4 newsjunkie posted a comment:

Problem is Obama needs the approval of Congress to remove the sanctions permanently.
He can suspend the sanctions without Congressional approval, which will only be temporary and I don't think Khamenie will buy that. Read more

on US Congress and the Iran nuclear deal 1 0

kps59 kps59 replied to comment:

Oh yes, he got thrown down from a building in the manner you infer/interpret/misrepresent/completely misunderstand, and he just walked away, physically unharmed and filed a complaint for which no severe punitive action was taken against Abdu'-Baha'. Ridiculous.

Of course even if it was more than anecdotal hearsay of suspect origin, and those events did actually physically occur as you literally assume, Abdu'l-Baha' would have been completely justified in punishing the bully that way. That's how bullies must sometimes be dealt with and to positive effect. Like you. As a bully, if you were in a circumstance with me, and your behavior became intolerable by polite, even magnanimously polite civil/social standards, I, as a Baha'i who is absolutely firm in the Covenant would rightfully use whatever degree of physical force was required to remove you from the circumstance. It's called acting as "Sergeant At Arms".

You're attempts to suggest that hearsay events actually happened at all and in the way you misread them are weak. And of course, anyone who'd just follow along blindly with you and make any judgement about the hearsay you cite, the people allegedly involved or the Baha'i Faith in general would be foolish in the extreme and only harm themselves in doing so. Of course, most are more intelligent than that, especially here on Iranian.com.

Now see MM, that's me "slapping you and throwing you out the door", lol!

Your Farsi comprehension is just not up to figuring these things out is it? Funny thing is, even your English comprehension is sub-par. How do you get along in life? I don't suppose you'd actually just state what your mother tongue is would you? It'd be interesting to know that. Might explain why you still can't grasp a figure of speech in Farsi or English.

Ooooo there, I just "slapped you" again, lol!

Was the guy being "slapped" in the hearsay anecdote you cited perhaps an old relative of yours?

By the way "turning the other cheek" as Abdu'l-Baha' has commented upon has nothing to do with physical cheek-turning but you don't grasp idioms in either Farsi or English as you've already demonstrated so that would naturally be lost on you.

See, MM, I'm "slip-slapping you upside-down and sideways" and you don't even understand what's happening here.

Better go "put some ice on those welts", lol.

Good to have you here "Mickey Mouse". ;)
Read more

on Baha'i Holy Day: Day Of The Covenant, Qawl 4, 171 B.E. (11/26/2014) 0 0

AhmedfromBahrain Ahmed from Bahrain posted a comment:

Out of 70 million, thats not bad. You should check out Ireland. It is a good way to escape. Sad part it is done out of desperation and not joy and that is where the Irish has got one up on us. The answer: educate the children coz the old no longer care to listen. Love. Read more

on 200,000 people in the country are alcoholics 1 0

HoshangTarehgol5 Hoshang Tarehgol posted a comment:

مربیان پیش دبستانی قربانیان سیاستهای انقباضی دولت روحانی

محمد حبیبی

براساس تجربیات و بررسیهای روان شناختی و تربیتی ، سالهای اولیه زندگی کودکان نقش اساسی در رشد و پرورش آنان ایفا می نماید.چرا که هشتاد درصد شخصیت کودک ظرف شش سال اولیه حیات او شکل می گیرد.بر این اساس آموزش وپرورش پیش دبستانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.آموزش وپرورش پیش از دبستان از طریق غنی سازی محیطی ،کودکان را قادر می سازد که به کسب تجارب ادراکی و ذهنی جدیدی که احتمالا در محیط معمول خانواده برای آنان امکان پذیر نیست بپردازند.تحقیقات محققان نشان می دهد که کودکان محروم از آموزش پیش دبستانی از امکان سازگاری کمتری نسبت به سایر کودکان در مدرسه برخوردار بوده و احتمال شکست تحصیلی در آنها و نهایتا عدم موفقیت در دیگر مراحل زندگی در آنها بیشتر است.

در نتیجه با توجه به اهمیت آموزش پیش دبستانی ،تلاشهای بسیاری از سوی دولتها در بیشترکشورهای جهان صورت می گیرد که این آموزشها به صورت رایگان در اختیار کودکان قرار بگیرد تا امکان دستیابی به فرصت های برابر در آینده برای همگان فراهم شود.(۱) این درحالی است که در کشور ما توجه به آموزش پیش دبستانی از سوی دولت روندی نزولی داشته است.به خصوص در دو سال اخیر که به جای حمایت از آموزش پیش دبستانی ، اقدامات بازدارنده دولت به کاهش تعداد کودکان پیش دبستانی منجر شده است .به طوریکه جمعیت کودکان پیش دبستانی از ۵۰ درصد در سال ۹۰ به ده در صد درسال ۹۳ کاهش داشته است.(۲ )

یکی از مهمترین اقدامات بازدارنده دولت روحانی در دوسال اخیر که در کاهش چشمگیر کودکان پیش دبستانی موثر بوده ، ممانعت از اجرای مصوبه قانونی مجلس و جلوگیری از استخدام مربیان پیش دبستانی است.مربیانی که درسالهای گذشته نقش مهمی در توسعه آموزش پیش دبستانی و بهینه سازی آموزش ابتدایی داشته و باوجود تجربیات فراوان با تصمیم غیر قانونی دولت روحانی عملا درحال حذف از چرخه آموزش کشور می باشند.حذف این گروه از معلمان از چرخه آموزشی صرفا محدود به مربیان پیش دبستانی نیست و نشانه هایی وجود دارد که به نظر می رسد این اقدام بخشی ازیک سیاست کلانی ا ست که دولت روحانی در روند آموزشی کشور در پیش گرفته که اصطلاحا می توان آن را سیاستهای انقباضی نام گذاری کرد.سیاستهایی که به نظر می رسد دولت تدبیر و امید در پی گیری آنها نه توجهی به تذکرات قانونی نمایندگان دارد ونه اهمیتی به اعتراضات و تجمعات صنفی مربیان پیش دبستانی می دهد.

قبل از پرداختن به این نشانه ها لازم است روشن کنیم که اعتراضات مربیان پیش دبستانی در چه بستری شکل گرفت و چگونه به اینجا رسید.در سال ۱۳۷۹ وزارت آموزش و پرورش دولت وقت ، تصمیم بر توسعه آموزش پیش دبستانی گرفت.براین اساس بخشی از فضای برخی از مدارس شهری برای اموزش پیش دبستانی درنظر گرفته شد و مربیانی برای آموزش به صورت قراردادی و موقت استخدام شدند وتلاشهایی در جهت تشویق خانواده ها برای فرستادن فرزندانشان به آموزشهای پیش دبستانی صورت گرفت .حتی در مواردی صحبت از اجباری شدن اموزش پیش دبستانی قبل از حضور دانش اموزان در مقطع ابتدایی بود.تا سال ۸۵ مدیریت مالی مراکز پیش دبستانی مستقیما زیر نظر آموزش و پرورش بود.اما از سال ۸۵ وظیفه مدیریت مالی پیش دبستانی ها برعهده شرکت های پیمان کاری قرار گرفت.و این شرکت ها موظف شدند که مربیان پیش دبستانی را بیمه کنند.در نتیجه شهریه های دریافت شده از خانواده ها میان ادارات آموزس و پرورش و شرکت های پیمانکاری تقسیم می شد وعملا بخش اندکی از مزایای مالی نصیب مربیان پیش میشد.در واقع شرایط کاری مربیان پیش دبستانی در این سالها بیشتر به نوعی استثمار کاری شباهت داشت.

یکی از همین مربیان در تشریح وضعیت مربیان پیش دبستانی در این سالها می گوید:”سالهایی که زیر نظر دولت بودیم به این شکل بود که شصت درصد شهریه به اداره آموزش وپرورش و چهل درصد به مربیان تعلق می گرفت.آن سالها بیمه نبودیم.بعد که به پیمانکار واگذارشدیم ،بیمه شدیم اما با مشکلات پیمانکاران روبرو بودیم .تمام درآمد شامل حال پیمانکار واداره می شد به جز مربی زحمتکش که همه بارها رابه دوش می کشید.بیمه ی ما الان 15 روز درماه است .یعنی اگر 10 سال زحمت بکشیم فکر نکنم بیمه ام به سه سال برسد”.( 3)

پذیرش چنین شرایط کاری از سوی مربیان پیش دبستانی در این سالها فقط به امید استخدام از سوی آموزش و پرورش صورت می گرفت.امیدی که با اجرای سیاست جدید آموزشی در دوره ابتدایی و اضافه شدن پایه ششم کمرنگ شد.چرا که مربیان امید داشتند که پایه پیش دبستانی اجباری شده وبه مقطع ابتدایی اضافه شود.نهایتا در نتیجه بلاتکلیفی وضعیت این مربیان در سالهای اتی و درنتیجه اعتراضات صورت گرفته ،نمایندگان مجلس دو سال پیش طرحی را به تصویب رساندند که براساس آن دولت موظف شد که در طی دوسال تکلیف استخدام این مربیان را مشخص کند.با آغاز به کار دولت جدید و اتخاذ سیاستهای انقباضی ، اولین اقدام دولت روحانی ممنوعیت هرگونه استخدام در ادارات دولتی و به خصوص وزارت اموزش و پرورش بود.در نتیجه اتخاذ چنین سیاستی بود که در طول دوسال گذشته باوجود اعتراضات گسترده مربیان پیش دبستانی و فشارهای نمایندگان مجلس ،وزارات آموزش وپرورش هر بار از برگزاری ازمون استخدامی برای مربیان سرباز زده است.توجیه اصلی وزارت خانه از این ممانعت ،ممنوعیت دولت و عدم صدور مجوز استخدامی از سوی دولت برای ادارات اموزش و پرورش است. و در همین راستا مشاور معاونت برنامه ریزی دولت روحانی با اشاره به نا بسامانی ها در ساختار اداری آموزش و پرورش از وجود حدود 57 هزار نیروی مازاد در این وزارت خانه سخن گفته و بر همین اساس استخدام مربیان پیش دبستانی را منتفی دانسته است.(4)این درحالی است که مشکل کمبود نیروی انسانی در مقطع ابتدایی درسالهای اخیر از اساسی ترین مشکلات آموزش و پرورش بوده است.و در مقایسه با سال گذشته 200 هزار دانش اموز جدید امسال به تعداد دانش اموزان دوره ابتدایی افزوده شده است.بر همین اساس است که معاون اموزش ابتدایی وزارت خانه کمبود نیروی انسانی را مهمترین مشکل دوره ابتدایی می داند.مشکلی که درسالهای گذشته برای رفع آن ، بکارگیری نیروهای خدماتی و غیر متخصص در مقطع ابتدایی در دستور کار قرار گرفت و به نوعی فاجعه ای آموزشی در ساختار آموزشی کشور رقم خورد. فاجعه ای که بارها از سوی مقامات وزارتی وقت مورد انکار قرار گرفت ونهایتا معاون اموزش ابتدایی وزارت اموزش و پرورش همین اواخر در مصاحبه ای بکارگیری نیروهای خدمه به عنوان معلمان ابتدایی در دوره های گذشته را مورد تایید قرار داد.(5).

از سوی دیگر بنابر اظهارات مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران ،کمبود نیرو در مقطع ابتدایی در سال جاری با بکارگیری مجدد معلمان بازنشسته به صورت حق التدریس ،جبران شده است.(6 )این درحالی است که به باور بسیاری از کارشناسان آموزشی استفاده از مربیان پیش دبستانی با سوابقی طولانی در اموزش کودکان ،بهترین و بهینه ترین راه حل برای جبران کمبود نیرو در مقطع ابتدایی در سالهای اخیر می باشد.اما غلبه نگاه سود محورانه در امر اموزش در دولت تدبیر و امید راه را بر هرگونه تصمیم گیری صحیح آموزشی بسته است.در همین راستاست که وزیر آموزش و پرورش ضمن اعتراف به کمبود نیرو ی انسانی در ساختار آموزشی ، با افتخار از 9 هزار میلیارد صرفه جویی اقتصادی در این وزارت خانه سخن می گوید.فانی در مصاحبه ای با خبرنگاران در آبان ماه سال جاری می گوید:”باوجود کمبود 42 هزار نیروی انسانی در وزارت اموزش وپرورش ،برنامه جدیدی برای استخدام وجود ندارد.کمبود نیروی انسانی در این وزارت خانه با پرداخت حق التدریس به معلمان برای ساعات اضافی کلاسها جبران شده و با این طرح 9 هزار میلیارد ریال در کشور صرفه جویی اقتصادی شده است.”(7)

به نظر می رسد برای فانی ودیگران تصمیم گیران آموزشی کشور توجیه اقتصادی هر تصمیمی ،مبنایی لازم وکافی برای اتخاذ و اجرای آن می باشد. اینکه استفاده از معلمان ابتدایی در دونوبت صبح وبعد ازظهر ،انتقال معلمان متوسطه به دوره ابتدایی بدون گذراندن آموزشهای لازم و استفاده از معلمان بازنشسته پس از سی سال کار فرسوده کننده ، می تواند وضعیت اموزش ابتدایی کشور را به شرایط اسفناک تری بکشاند مسائلی است که به نظر می رسد خارج از توجه و علاقه وزیر و معاونانش می باشد. به هرحال شاید مربیان پیش دبستانی اولین قربانیان سیاستهای انقباضی دولت جدید باشند اما به طور حتم آخرین آنها نخواهند بود.نشانه هایی ازبرنامه ریزیهایی برای حذف بخش دیگری از معلمان از چرخه آموزشی کشور به بهانه های مختلف به چشم می خورد که باید زنگ خطر را برای معلمان و درکل ساختار آموزشی کشوربه صدا درآورد. طرحهای در راستای سیاستهای انقباضی دولت روحانی در دستور کار است که صرفه جویی اقتصادی بیشتری را به دنبال داشته باشد بدون اینکه کیفیت آموزش و عواقب مساله ساز آن رادر نظر بگیرد.خروج دویست هزار نفر از معلمان از چرخه آموزشی کشور و تعدیل وسیع نیرو و همچنین افزایش ساعات موظف از 24 ساعت به 30 ساعت از جمله این طرح هاست.(8) .این نتیجه حاکمیت نگاه سود محورانه در ساختارآموزشی است.شاید لازم است به مسئولان آموزشی کشور یاد داوری شود که آموزش و پرورش بنگاه اقتصادی نیست و قرار هم نیست که معلمان هزینه بی کفایتی مسئولان در اداره کشور و ماجراجویی های بین المللی سیاستمداران را بپردازند.

فهرست یادداشتها:

1-ضرورت پیش دبستانی .www.k-p-d.xlogfa.co

2-با شگاه خبرنگاران جوان. 2شهریور 1393

3-www.bidarzani.com/19355

4-دوم ابان www.news.bazarekar.ir

5-خبرگزاری ایسنا 26 ابان

6-باشگاه خبرنگاران جوان 22 مرداد

7-خبرگزاری فارس سوم ابان

8-خبرگزاری فارس دهم شهریور

مرجع: سایت حقوق معلم و کارگر
Read more

on ١٣٩٣ سال تشدید و گسترش مبارزات علیه جمهوری اسلامی. 0 0

HoshangTarehgol5 Hoshang Tarehgol posted a comment:

ابلاغ آیین‌نامه جدید بازنشستگی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور

به گزارش 5آذرسایت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی،آیین نامه جدبد بر اساس پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی در هیات دولت تصویب شده است.

براساس این گزارش بنقل ازعلی ربیعی،به موجب این آیین‌نامه از این پس کارگران بیمه شده دارای مشاغل سخت و زیان آوری که در طول دوران اشتغال و بیمه پردازی خود به مدت یک سال و کمتر از آن در مشاغل غیر سخت و زیان آور اشتغال و بیمه پرداخت کرده‌اند، می‌توانند بدون برهم خوردن توالی سوابق بیمه‌ خود پس از 20 سال بازنشسته شوند.

به موجب آیین‌نامه جدید، مشکل کارگران بیمه شده مشمولی که به دلیل داشتن بیش از 10 روز غیبت در سال از مزایای احتساب توالی سوابق بیمه‌ای خود محروم می‌شدند، برطرف شده است.

به موجب اصلاحیه انجام شده، عدم اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور در طول دوران اشتغال برای مدت بیشتر از یکسال موجب برهم خوردن توالی سابقه بیمه‌ شده و کارگران بیمه شده مشمول برای استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور باید حداقل 25 سال کار کند.

به موجب آیین‌نامه جدید کارفرمایان مکلف هستند تا پس از ارائه تقاضای بیمه شده مشمول و احراز شرایط بازنشستگی وی اقدامات لازم را جهت بازنشستگی به عمل آورند.
Read more

on ١٣٩٣ سال تشدید و گسترش مبارزات علیه جمهوری اسلامی. 0 0

HoshangTarehgol5 Hoshang Tarehgol posted a comment:

دولت تا اطلاع ثانوی جلوی مصوبه افزایش ۳۰درصدی قیمت نان را گرفت؟؟؟

علیرغم تمام تکذیب‌هایی که مسئولان دولتی و غیر دولتی طی یک ماه اخیر در خصوص تصویب افزایش قیمت نان داشتند، اما امروز به ناگاه مصوبه رسمی هیات وزیران مبنی بر افزایش 30 درصدی قیمت نان از اول آذر سال 93 منتشر شد.

این در حالی است که این مصوبه هنوز به نانوایی ها ابلاغ نشده و افزایش 30 درصدی قیمت نان هم رسماً از اول آذر عملیاتی نشده است.

به گزارش5آذرتسنیم،یک مقام مسئول در این باره با تائید وجود این مصوبه در دولت گفت: دولت بنا به مصالحی فعلاً جلوی ابلاغ و اجرای این مصوبه را گرفت.

هیات وزیران در تاریخ 14 آبان 93 تصویب کرده است، "قیمت انواع نان از اول آذر ماه 1393، حداکثر به میزان 30 درصد جهت جبران تعدیل قیمت گندم و افزایش سایر هزینه های دو سال اخیر کارخانجات آسیابانی و نانوایی ها نسبت به قیمت های رسمی و مصوب سال 1392 در سراسر کشور افزایش می یابد."

بر اساس این مصوبه، "قیمت فروش گندم از اول آذر ماه 1393 برای نانوایی های یارانه ای درب سیلو و انبارهای تحت اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران سراسر کشور از قرار هر کیلوگرم (650 / 6) ریال تعیین می شود و برای سایر متقاضیان گندم، براساس قیمت تمام شده محاسبه می شود." Read more

on ١٣٩٣ سال تشدید و گسترش مبارزات علیه جمهوری اسلامی. 0 0

 Prev  1  2  3 4 5  6  7  Next  Last