تلنگر
16-Aug-2009
همه میدونیم که یه سی سالی هست که هر سه قوهً نظام با هم دست به یکی میکنن تا ارکانه حکومت رو واسه ولایت فقیه زورکی نگه دارن ولی حالا که کف گیر به ته دیگ حکومت دینی خورده انتصابات جالبی واسه احقاق حق والی مستضعفین جهان صورت میگیره. >>>
fozolie
16-Aug-2009 (2 comments)
I have come by some dedicated foreigners in my time who put us to shame. One's Jane Lewisohn of SOAS and her Golha project. Enjoy. >>>
fozolie
16-Aug-2009 (3 comments)
Some quotes from Khomeinie's Mashoriat (as opposed to Mashrotiat) hero in Persian >>>
AK69
16-Aug-2009 (10 comments)
I am Iranian (DASH NOTHING); I am also Persian (DASH NOTHING). One is my nationality and one is my ethnicity; it is what it is dadash. Why are we hyphenating ourselves into further and further segregation and isolation;>>>
Faramarz
16-Aug-2009
This is the year of Hossein. >>>
Qoldor
16-Aug-2009

Molla Party At its best ( Molla Party (I) )

http://www.youtube.com/watch?v=er3RtHpMi1I

>>>
Mardom Mazloom
16-Aug-2009 (one comment)
We have to act and organize ourselves to confront the murderers of our brothers and sisters in Iran, here. >>>
Multiple Personality Disorder
16-Aug-2009 (5 comments)

اعترافات تزریقی

>>>
Fred
16-Aug-2009
ماجرای ترانه از زبان کروبی >>>
Robert
16-Aug-2009
Peace Sells in Iran.............But Who IS buying Buying? >>>
fozolie
16-Aug-2009
Violence and attempts to foement trouble in Abadan >>>
rosie is roxy is roshan
16-Aug-2009 (11 comments)
Yeggia once told me... >>>
Amir Sahameddin Ghiassi
16-Aug-2009
مسخ شده گان آیا به این تصویر خوب نگاه کرده اید چهار جوان قلچماق به چوبدستی به یک جوان دیگر که روی زمین افتاده است حمله میکنند و اورا با چماق میزنند. حتی گرگان هم به گرگی که دراز بکشد حمله نمیکنند>>>
Jahanshah Rashidian
16-Aug-2009 (5 comments)
در ميان جريانات چپ سرنگون طلب, حزب کمونيست کارگری که فعالترين جريان خارج از کشور, حداقل در اروپا, است يک پلاتفرم وحدت در ده ماده پيشهاد کرده >>>