زمستان است...

Mahasti Shahrokhi
by Mahasti Shahrokhi
08-Oct-2008
 
زمستان است.../ یاشار محتشم انصاری
در مقاله اش از شرایط و وضعیت پناهچویان ایرانی و افغانی و تلاش های خود و
یارانش برای کمک و سکنا دادن به آنها حرف می زند و الان زمستان در راه است
و یاشار و دوستان فعال و نیکوکارش به کمک شما نیاز دارند. اگر می توانید
لطفاً دریغ نکنید.

Share/Save/Bookmark

Recently by Mahasti ShahrokhiCommentsDate
رود خانه ای از شعر
3
Sep 10, 2012
محبوب و مردمی
4
Jul 31, 2012
در غیبت آن غول زیبا
63
Jul 23, 2012
more from Mahasti Shahrokhi