احمد زید آبادی به 5 سال زندان در تبعید محکوم شد
Human Rights Activists News Agency
23-Nov-2009 (one comment)
برگزاری هرانا - حقوق زندانیان: یکی از وکلای آقای زید آبادی در تماسی تلفنی، با تایید
این خبر اظهار داشت: "درحالی که 12مهرماه گذشته برای آقای زید آبادی قرار
وثیقه ی 250 میلیون تومانی صادر شده بود، اما در حالی که خانواده اش وثیقه
را تامین و به دادگاه تودیع کرده بودند، به دستور دادستان از آزادی ایشان
ممانعت به عمل آمد و در واقع در تمام این مدت بازداشت زیدآبادی غیر قانونی
بوده است."

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، صبح امروز ابا انتقال زید آبادی به دادگاه، در حالی که
حکم 5 سال حبس با تبعید در گناباد را به وی اعلام کرده اند.
مبلغ قرار وثیقه را نیز تشدید کرده و از 250 میلیون تومان به 350 میلیون
تغییر داده اند. با این اقدام دادگاه خانواده ی زیدآبادی ناگزیرند به تلاش
برای تامین وثیقه ی جدید تعیین شده بپردازند.
وکلای آقای زید آبادی ضمن اعتراض به این حکم امیدوارند که با تامی... >>>

Shifteh Ansari

Prison, exile, and lifetime deprivation of writing

by Shifteh Ansari on

One of the brightest minds in Iran and this after close to six months of solitary confinement and torture, so he would apologize for having written a critical letter to Ali Khamenei, which he refused to do.


Share/Save/Bookmark