تجاوز جنسی به زندانیان در حکومت ایران چیز جدیدی نیست
روزنامه گاردین
18-Feb-2010

((((((( گاردین؛ تجاوزگران در حکومت ایران )))))))

---------------------------------------------------------------------------

<strong>روزنامه گاردین چاپ انگلستان در مقاله ای که در شماره روز سه شنبه این روزنامه منتشر شده می نویسد، تجاوز جنسی به زندانیان در حکومت ایران چیز جدیدی نیست. نویسنده مقاله می گوید که یکی از شاگردانش در سال ۱۳۶۰ بخاطر تجاوز به خواهرش دستگیر و به اوین منتقل شد و همان روز آزاد و به عنوان زندانبان همان زندان شروع به کار کرد و این یک امر عادی در این حکومت است. در آن هنگام که این شایعات دهان به دهان میگشت، آیت الله منتظری یک گروه را برای تحقیق به آنجا فرستاد و آنها تأیید کردند که زندانبانان که بیشتر مانند همان دانش آموز من بودند به طور مرتب به دختران و زنان تجاوز می کنند که حتی نام یکی از آنها همیشه داماد بود. اخبار فجایع کهریزک فقط به این خاطر علنی شد که پسر یکی از اصولگرایان در آنجا زیر شکنجه کشته شد. در پی این رویداد... >>>

recommended by KamRan201

Share/Save/Bookmark