15ارديبهشت.وخامت وضعيت جسمی منصور اسانلو و انتقال او به بيمارستان
فعالين حقوق بشر / فعالين حقوق بشر
05-May-2011 (one comment)

بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" در پی به
وخامت گراييدن وضعيت جسمی منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديکای شرکت واحد
اتوبوس رانی تهران و حومه به يکی از بيمارستانهای خارج از زندان منتقل شد. >>>
Zendanian

منصور اسانلو و انتقال

Zendanian


IR is guilty of homicidal negligence in case of Mansor Osanlo, Dogmeh'chi,...Iranian nation,..

Free Osanlo Now.Share/Save/Bookmark