فلاکت کره شمالی
//www.radiozamaneh.com/politics/2011/12/24/9282
25-Dec-2011
 رهبر کره رسماً "رهبر محبوب" لقب داشت. حالا مردم هرجا که اینرهبر
قبلا ظاهر شده بود، جمع می‌شوند و شیون می‌کنند. از جمله پای پله برقی یک
فروشگاه که کیم جونگ ایل همین چندی پیش از آن بالارفته بود. بخت با کره‌ای
ها یار بوده که رهبر کره زیاد در انظار ظاهر نمی‌شد. وگرنه باید مردم در هر
سوراخ سنبه ای جمع می‌شدند گریه می‌کردند.
>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark