آیا بمب اتمی به زحمتش می‌ارزد؟
Radio Zamaneh
22-May-2012
سایت اینترنتی هفته نامه آلمانی "دی تسایت" در آستانه دور تازه مذاکرات
اتمی کشورهای گروه ۵+۱ با ایران کوشیده است در مقاله‌ای به قلم اولریش
لادورنر تمام جوانب امر را برای جمهوری اسلامی روشن کند. به عبارتی آنها را
قانع یا شیرفهم کند که چرا ساخت بمب اتمی صرف نمی‌کند و به زحمتش
نمی‌ارزد. >>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark