Advertise here
Follow

Nilofar-Shidmehr @nilofarshidmehr

کتاب ها دو نیلوفر: قبل و بعد مهاجرت-شعر Shirin and Salt Man (Oolichan Books, 2008) مترجم کتاب آبی ترین چشم-رمان

Vancouver, Canada

برای چهاردهم فوریه 2013: قایم موشک عشق بازی

قایم موشک عشق بازی   چشم می گذارم در کفتم وقتی که کف می کنی   و کف می شود از فرق سر تا نوک پایت   پنهان شده ای، اما من می بینمت که می آیی   دیگر پا نداری دست هم  نداری اما من   همچنان در کفتم سک سک /   نیلوفر شیدمهر استراکوا صبح چهاردهم فوریه 2013 در خانه   ... Continue reading »

برای چهاردهم فوریه 2013: کلمه هرز عشق

عشق   کلمه ای هرز است نمی خواهمش من واژه های هرزه را دوست دارم   با واژن هایی همیشه کف کرده آن ها که چون سواحل داغ بی ژاژ وقتی موج برمی دارند   حتی زبان مدعی و درشت گوی دریایی خروشنده را در خویش می مکند   و کف می کنند       /   نیلوفر شیدمهر صبح چهاردهم فوریه 2013 در خانه   ... Continue reading »

برای چهاردهم فوریه 2013: اسمتناء زنانه

  اسمتناء زنانه   تنم چه تابناک است بر سایه هایش دست می کشم می سوزاندم   مرا که در غرب خویش سال هاست که پهلو گرفته ام   دست می کشم این سایه سکان من است   می چرخانمش              انقدر می چرخانمش می چرخانمش انقدر تا   سکان که هیچ؛ دستهایم نیز بسوزند مرا اما دیگر باکی نیست بادبان هایم افراشته اند   فوت می کنم بر سایه هایم روانم و می دانم   در شرق ک ... Continue reading »

نازیم ما

تقدیم به دوست آتوسا صاد که "می روشنم" کرده است   نازیم ما   روشن روشن می کنم نِی  روشنی: یک شمع می نشانم بر دامنم نازش می کنم نازش می کشم نازش می کنم نازش می کشم آنقدر می کشم آنقدر می کشم آنقدر می کشم تا شعله برکشد تا شعله برکشیم او کش شود من کش کشان او من فش شوم او فش فشان من کش کش کش کش کشه فش فش فش فش فشان   تا پاشود کشان شوم دامن کشان او می کشد ... Continue reading »

الهه ها: سه شعر

الهه ها تقدیم به دختران سوخته ی مدرسه ا ی در پیرانشهر و دوست خوبم خانم الهه ی صدر   -1-   من الهه ای             امیدوارم از آن الهه های امیدوار            نه آن ها که در تاریخ خود خشکیده اند در پیراهن های خونین.   الهه ای که منم، هر بار که خون شتک می زند بر تمیزی امید پیراهنی تازه—                     شسته                            آهار زده   ... Continue reading »