Advertise here

به یاد پدر عرفان وحدت وجودم استاد محمود سراجی (م.س.شاهد) mahmoud seraji

Balatarin

تقدیم به پدر عرفان وحدت وجودم استاد محمود سراجی (م.س.شاهد) mahmoud seraji

 

حسرت ديدارش در درونم غوغا می کند.شادی را از ذهنم می ربايد و به اشکهايم می سپارد.تنهايی از پس چشمهايم فرياد می زند.سکوت شب با حرکت قلم روی کاغذ می شکند.تيک تيک ساعت خبر گذشتن زمان را در گوشهايم فرياد می زند.هر لحظه از خودم دورتر می شوم.اشکی چشمهايم را تار می کند و بودنش را در من فرياد می زند و من دلتنگی ام را در شفافی او.غمی در درونم شکل گرفته و در انتظار صدايی آشنا گوشهايم تيز گشته.به تولدی دوباره نيازمندم تا بودنم را ثابت کنم.بايد کاری بکنم اما دست و بالم بسته است.نميدانم چه بايد بکنم. خدايا رهايم کن از اين تيرگی و تنهايی.

Balatarin

Comments 1 Pending 0

Sort comments:
EsfandAashena

Esfand Aashena http://iranian.com/main/member/esfand-aashena.html

مگر آقای سراجی طوری شده؟ مدتی‌ است که چیزی در این وبسیات ننوشته اند. متوجه این بلاگ شما نشدم