Advertise here

اصلاح طلب کیست، چیست و انواع شان

Balatarin

اصلاح طلبان امروز ، مانع اصلی‌ رسیدن به دموکراسی‌ در ایران!
 
بخش سوم: اصلاح طلب کیست، چیست و انواع شان:
 
اصلاح طلبان را به ۲ گروه می‌توان تقسیم کرد: اصلاح طلبان مذهبی‌ و اصلاح طلبان سیاسی:
 
اصلاح طلبان مذهبی‌:  این گروه معمولاً در خانواده‌های متعصب مذهبی‌ شیعه بزرگ شده اند و نسل میان سالشان از تحصیلات رایگان سکولار دوران شاه بهره‌مند و به تحصیلات دانشگاهی در ایران و غرب پرداختند. آنان با اینکه با علم ، سکولاریسم، دموکراسی‌، حقوق بشر و تمدن امروزی آشنایی‌ پیدا کردند، لیک بخطر ریشه و بافت مذهبی‌ خود، یا مذهب شیعه را اصل تصمیم و جهت گیری خانواد‌گی ، اجتماعی و سیاسی خود قرار دادند و  یا مذهب موروثی خود را هر یک به نوعی به اصول مدرن علمی‌، فلسفی‌، ایدئولوژیک و سیاسی بزک کردند. ....  یا اصلا مدعی این شدند که اسلام از همان ابتدا دموکرات و دانش  طلب و مدافع حقوق بشر بوده و یا اینکه هرکدام به نوعی نیمچه مدرنیزه شدن اسلام را هدف خود قرار دادند.  نسل متولد پس از انقلاب این گروه نیز دنباله گر‌ نسل اول میباشند.
 
اصلاح طلب سیاسی: این گروه متولد خانواده‌های نیمه مذهبی‌ و یا غیر مذهبی‌ میباشند. اینان یا علی‌ رقم انکار آن‌، تحت تاثیر مذهب در خانواده، مدرسه و جامعه  میباشند و یا به این اعتقاد دارند که چون جامعه ایران تحت تاثیر مذهب می‌باشد در نتیجه باید جهت گیری اجتماعی و سیاسیشان مطابق با و متاثر از این نوع اعتقادات باشد. اینان به این نظر  هستند که ملت ایران آمادگی کناره گیری دین از سیاست را ندارد. 
 
هر دو گروه مرتجع و اصلاح طلب علی‌ رقم اختلافات، در جهت گیری نهایی‌ در رابطه بقای جمهوری اسلامی هم سو میباشند.
 
تفکر دیگری که هر دو گروه را تحت تاثیر خود گذاشت، اشتباه ملی‌ انقلاب و شورش ۵۷ می‌باشد. همان طور که در دو بخش قبلی‌ گفته شد، اصلاح طلبان پایه‌های اصلی‌ بنیان گذاری، استحکام و ادامه جمهوری اسلامی بودند. آنان که متاثر از افکار شریعتی‌، طالقانی، بازرگان، مطهری، سروش و نظیر آنان بوده اند، نتیجه شوم تندروی خود را در دوران پیش و پس از سقوط شاه تجربه کردند و با اینکه علنی این مسئولیت خود را مقبول نشده اند لیک در عمل از هر نو تند روی در مقابل با رژیم ولایت فقیه هراسانند.
 
اصلاح طلبان از منتهای بنیاد شکنی به منتهای تحمل به هر قیمت عود کرده‌اند غافل از که راه آزادی و عدالت در میان این حرکت پاندولیست .
 
از توضیح ریشه‌های عقیدتی‌ و سیاسی اصلاح طلب امروزی که بگذاریم، به دلایل دیگر خانواد‌گی، اقتداری و اقتصادی جهتگیری اصلاح طلبان جمهوری اسلامی میرسیم.
 
اول اینکه بعضی‌ از اینان فامیل و دوستشان در میان ملایان و مرتجعین بسیار است و برای ایشان سخت است که بر علیه  اقوام و دورو وری‌های خود بیاستند. بسیاری از اقوام و دوستان همکاران و شرکای تجاری اصلاح طلبان صاحبان مقامات اجرائی، قضایی، سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی میباشند. جریان ارتجاع و اصلاح طلبی یک طیفیست که از یک جریان به جریان دگر ختم میشود و نه یک خط جدا کننده متمایز.
 
از ابتدای انقلاب تا کنون با ترد و زندان و تبعید اجباری و اختیاری بسیاری از ایرانیان متخصص ،موقعیت های بسیاری در فرصتهای اقتصادی برای تکنوکراتهای اسلامی باز شد. ایران بزرگترین جمعیت تحصیل‌ کرده مقیم خارج از کشور را دارد. بسیاری از اصلاح‌طلبان با داشتن روابط و پارتی بازی خانواد‌گی و سیاسی به مقامات سیاسی ، اقتصادی دولتی و غیر دولتی رسیدند که در صورتی‌ که جمهوری اسلامی در قدرت نبود، امکان نداشت که دارای صلاحیت علمی‌ و تجربی‌ برای کسب این مقامات باشند. ارتباط اصلاح طلبان با بازاریان و تاجریان مذهبی‌ که پس از انقلاب بیش تر از گذشته به ثروت رسیدند، مذهبیون  را از طبقات زیر متوسط و متوسط به طبقات ثروتمند رساند. نهایتاً هر نوع خواسته بنیاد شکنی رژیم جمهوری اسلامی به ضرر اقتصادی اصلاح طلبان می‌باشد.
 
ملایان با این که  دل خوشی‌ از اصلاح طلبان ندارند در ضمن این را واقف هستند که بدون همکاری اصلاح طلبان نه به حکومت می‌رسیدند و نه می‌توانستند شیرازه جمهوری اسلامی را به تنهایی‌ اداره کنند. در نتیجه دعوای اصلی‌ ملایان و بنیاد گرایان  نه برای وجود جمهوری اسلامی بلکه به ۳ دلیل می‌باشد: 
 - نوع اجرای اسلام در ایران (ملایان به طور صنفی این نوع تصمیمات و تحلیلات را حق مسلّم خود می‌دانند)
 - تقسیم قدرت و مقامات (ملایان ولایت فقیه  و امامت را حق خود می‌شناسند)
 - تقسیم ثروت 
 
در این میان دنباله روان  و ساده دلان بازیچه این دو جریان هر چند سال  بهبود وضع خود را از این دو گروه گدایی میکنند. عملی‌ که نتیجه ۳۴ ساله آن‌، در نهایت و بیش از پیش از دست دادن حقوق خانواد‌گی، اجتماعی، اقتصادی،قضایی ، قومی، بشری و سیاسی ملت ایران بوده است.
 
پس از جریان‌هایی‌ پس از انتخابات ۱۳۸۸ ، اصلاح طلبان ناچار به انتخاب یکی‌ از این چهار مسیر شدند:
 ۱- گروهی خانه نشین شدند و سرشان به کار و مبادلات خودشان گرم است.
 ۲- گروهی  از موضع گذشته خود عقب نشینی کردند و خواستار همکاری بیشتر با مرتجعین هستند.
 ۳-گروهی مورد غضب مرتجعین قرار گرفتند و بعضی‌ در زندان و خارج از زندان و بعضی‌ به بقیه ایرانیان ترد شده خارج از کشور پیوستند. این گروه تازه تبعیدی بسیار پر ادعا و اصولا دیگر خارج کشوریان را قبول ندارند و ادعا میکنند که آنها سالها در ایران مانده بودند و مبارزه میکردند، غافل از اینکه دیگرانی هم که مانند ایشان به خارج پناه بردند  نیز هر نوع و در برهه یی  به این روز افتادند و اگر اصلاح طلب بیشتر در ایران ماندند دلیلش این بود که خود مسول ادامه رژیم بودند و اگر از همان ابتدا مانند دیگران جلوی رژیم مییستندند اوضاع به اینجاها نمیکشید!
 ۴- گروهی هم هنوز به عقاید خود پایبندند و در تماس زیر زمینی‌ با یک دیگر و با همفکرانشان در خارج کشور منتظر موقعیت برای به قدرت رسیدن  دوباره و رسیدن به آمال خود میباشند
 
تمامی‌ این گروه‌ها به نوعی خواستار تداوم جمهوری اسلامی با رعایت قانون اساسی‌ آن‌  میباشند، چون دوامشان در بقای جمهوری اسلامی و نه در عدم آن است.
 

Balatarin

Comments 25 Pending 0

Sort comments:
Mehrban

Mehrban

I wish I could add to my past comments but here is a new one.

Non of these reformists give a flying **** about Iran and Iranians (judging from their performance outside of Iran in reasonable freedom). What I see is a bunch of intellectually weak and semi educated (non) intellectuals, supported by IR's money. All these reformists are interested in is mind f****g each other and any other idiot silly enough to listen to them, in how to spin Islamism, in the quagmire of their feeble minds. and when it come down to the wire, supporting the VF regime. Va Salam!

Fred

Fred

Ever since the "reformists" were sent overseas, I've been asking a simple question and have yet to hear an answer.
Where do all these hundreds of newly arrived "reformists" get their money to live on, travel, produce TV programs and ....
It has been 4 years, where is the money coming from?

Roger_Rabbit

Roger_Rabbit Framed

If I may hazard a guess: they are funded by pro-reform sources in the West and their sister sources in Tehran (e.g. Wilson centre and Atieh Bahar and its subsidaries)

saboohi

saboohi

A few got prizes. Some of them are receiving funds from same foundations that feed NIAC types of orgs. What is interesting is that many of them own their own condos and houses in DC and other cities.

Mehrban

Mehrban

I would bet much of it comes from the same source that bought Rafsanjani's son a PHD from Cambridge or was it Oxford?! (what a travesty).

Roger_Rabbit

Roger_Rabbit Framed

Just a minor amendment if I may Mehrban jan: He never got that phoney PhD from Oxford (unless Katouzian has already written the first draft of his thesis for him :o))

faraway

faraway

A very good question. I think most of them are independently wealthy meaning that they have already looted a whole of money while they were in position of power.

Mehrban

Mehrban

These people ARE the Islamist Republic. They hand in hand with the conservatives have gotten rid of all the progressive laws and traditions of Iran and now are playing "Hero" in pretending to try to bring progressive laws such as women's marriage laws to Iran. Pretending that we all have amnesia and do not remember that we had all these laws in place before these very Reformists of today destroyed them.

Roger_Rabbit

Roger_Rabbit Framed

یک سوال صاف و ساده از اصلاح طلبان مقیم سایت وزین:

سی‌ و پنج سال پیش یک نفر خطاب به مردم گفت : "صدای انقلاب شما را شنیدم" و با زبون بی‌ زبونی اعلان کرد که حاضرم با شما کنار بیام. وقتی‌ هم که دید مردم باهاش کنار نمیان راهش رو کشید و رفت و دیگه پیداش نشد.

سی‌ و پنج سال بعدش یکی‌ پیدا میشه که به دانشجویان معترض گفته بوده "اوباش و اراذل" یکی‌ دیگه هم پیدا میشه که به مردم معترض گفته "خس و خشاک" هردوشون هم از جاشون هم تکون نمیخورن.حالا بفرمایید چطوره که شما هنوز معتقدید که با "اولی‌" نمی‌شد کنار اومد ولی‌ با "دومی‌"‌ها می‌شه کنار اومد؟

ahang1001

ahang1001    

با نظام اسلامی نمیتوان کنار آمد...چه اصلاح طلب چه اصلاح نا طلب
این پلیدان حقه باز هر دو دسته بر سر کار بودند....فراموش نکنیم که چه جنایت ها کردند...

Fred

Fred

در مورد مصائب گوانتانامو دارند به رهبر مادام العمر لابی مدافع نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره توضیح میدهند؟

Mehrban

Mehrban

تمامی‌ این گروه‌ها به نوعی خواستار تداوم جمهوری اسلامی با رعایت قانون اساسی‌ آن‌ میباشند، چون دوامشان در بقای جمهوری اسلامی و نه در عدم آن است.

Well saidI I would get rid of "به نوعی".

DavidET

DAVIDET

بعضی‌ اصلاح طلبان جمهوری اسلامی بدون ولی‌ فقیه و شورای نگهبان میخواهند. البته معلوم نیست که در آن‌ صورت چه گونه مطابقت قوانین و ۳ قوه را با اسلام چک خواهند کرد، چون قانون اساسی‌ جمهوری "اسلامی" بارها از مطابقت با اسلام حرف میزند و بدون آن حتی راه پیمایی هم نمی‌توان کرد. در نتیجه شما درست می‌گویید، آخرش همین آش و همین کاسه خواهد بود . شاید "نوع" کاسه فرق داشته باشد ولی‌ همان آش همان آش! خلاصه که اصلاح طلبان مردم را فیلم کرده اند!

Parham

parham

دو گدا در خیابانی نزدیک واتیکان کنار هم نشسته بودند. یکی صلیب گذاشته بود و دیگری الله...
مردم زیادی که از آنجا رد می شدند، به هر دو نگاه می کردند و فقط در کلاه
اونی که پشت صلیب نشسته بود پول میانداختند.
کشیشی از آنجا می گذشت، مدتی ایستاد و دید که مردم فقط به گدایی
که صلیب دارد پول می دهند و هیچ کس به گدای پشت الله چیزی نمی دهد. رفت جلو و گفت:
رفیق بیچاره من، متوجه نیستی؟ اینجا مرکز مذهب کاتولیک است.
پس مردم به تو که الله گذاشتی پول نمی دهند، به خصوص که درست
نشستی کنار یه گدای دیگری که صلیب دارد. در واقع از روی لجبازی
هم که باشد مردم به اون یکی پول میدهند نه تو.
گدای پشت الله بعد از شنیدن حرفهای کشیش رو کرد به گدای پشت
صلیب و گفت:
هی "اسدالله" نگاه کن کی اومده به ما بازاریابی یاد بده

Mehrban

Mehrban

In the muddy waters of Iranian politics, "Reformists" sell another bag of goods to the people of Iran. That is that they pretend that their difference with everyone else is purely in methodology (revolution/reform). The fact is that their difference is not in methodology but in SUBSTANCE. They implicitly support the Islamist regime.

DavidET

DAVIDET

A rock is a solid and not reformable. It can be carved or can be turned to a solid statue but in essence will remain solid, unless one break or melt it .

choghok

choghok Your enemie's enemy is necessarily not a friend.

چرا فقط یک گروه را تجزیه کردید؟ به گروههای دیگر هم برسید. باید گفت که مثل همیشه بحث انقلاب یا تکامل هست. نزدیک ایران پر از تجربه های انقلابی هست. کدامیک از آنها را میشود الگوی ایران کرد؟ انقلاب یعنی نه گفتن به چیزی ولی بعدش چی؟

trawetsdor

trawetsdor

Victor Hugo: " Yes, the brutalities of progress are called revolutions."

DavidET

DAVIDET

دوست عزیز ، سوال خوبی‌ را مطرح کردید و پاسخ آن را در بخش نهایی (۵) خواهید یافت. اگر به تیتر اصل این مقالات توجه کنید ، من اصلاح طلبان را " مانع اصلی‌ رسیدن به دموکراسی‌ در ایران" می‌شناسم و در نتیجه به این اصل پردختیم.

اگر فرصتی حاصل شود نوشته بعدی من در مورد نیروهای سکولار خواهد بود.

choghok

choghok Your enemie's enemy is necessarily not a friend.

Now I write in English since I do not have access to Persian keyboard here. I think you are pretty much correct in your assesment about the "IRI reformists" but I do not think that people in the picture above fit in any groups you have in the article. Shirin Ebadi does not belong to any special political group, she is human rights defender and even if Khamenei finds his way to a courthouse (hopefully soon) and she find it necessary she would defend him.

NIAC has always made public about not being in opposition or being affiliated in any groups within IRI. They are a lobby group with no hidden agenda.

Finally I think it is a bit rude to call people in Iran stupid when they vote. Many times they see this as their only hope to vote for the less evil.

My theory is also that, since revolution and war will not be a good solution (look at Egypt, Iraq and Afghanistan) the only good solution is to have people that really grasp democratic values and to educate all of us in it. Not only people in Iran but all Iranians we need to better understand democracy and accept it, otherwise it does not matter how many revolutions we will have IRI or even worse.

DavidET

DAVIDET

Has people's situation in the past 34 years after participating in the s-elections improved?! NO and it has even got worse.. Therefore REPEATING the same mistake again and again is stupid.

The only time that participating in the elections made sense was in 1388 and that was only to create the events that would have proceeded it afterwards one way or another. A TACTICAL move with a specific agenda to weaken the control, hegemony of the Khamenei and Ahamedinejad and Khamenei and regime never recovered from its consequences.

DavidET

DAVIDET

Shirin Ebadi is an Islamic Republic Revisionist. In her OWN words: "Therefore in the first stage we must demand implementation of those rights which are to the benefit of the Iranian people and have already been recognized in the constitution. Thereafter and in the next stage, we should think of amendments to those parts of the constitution which prevent progressive democracy in Iran such as the Guardian Council who has the veto rights over the bills passed by the Iranian parliament.”

The unanswered question to those such as Ms. Ebadi remains to be: How can we expect the Islamic Republic to recognize and implement new progressive laws while the regime does not even respect the laws that are already in effect? (for more detail read my article -EBADI's MIRAGE http://iranian.com/main/blog/david-et/ebadis-mirage.html)

Mrs. Ebadi still needs to make the next leap of reality check that the current system and regime will never voluntarily reform and planting such expectations in the minds of the so many Iranian who look up to likes of Shirin Ebadi will only lengthen the rule of the current rulers of Iran.

Such false presumption may also be deeply rooted in Ebadi's lack of clarity due to cloud of the religious dogmas that still surround her. One can only hope that Mrs. Ebadi will soon come to this realization also. (from another one of my articles http://iranian.com/main/blog/david-et/ebadi-separation-religion-state.html)

As for NIAC a simple review of their records on critic of the regime before (hardly any) and after the events of the 1388 , clearly shows that they are the lobby of the Islamic reformists. Other documents and evidences have been presented in this site and other places.

ahang1001

ahang1001    

بطور کلی هر نوع بحث یا مقاله در باره تفاوت این آشغال با آن زباله ...و از آن بد تر نگاه دانشمندانده صد تا یه غاز به این که فرق میان گه سگ و گربه، چیست...هم حماقت است و هم وقت تلف کردن....
از آن بد تر بالا آوردن این نوشته در این تارنما!
اگر کسی در این میان احساس کرد که به وی توهین شده...این هم عمدی است.