Advertise here

در آینه کودتای نظامیان مصر

مواضع متضاد در رابطه با کودتای ارتش( که با حمایت درصد قابل توجهی از مصری ها انجام شد.) ناشی از دو نوع اندیشه و دو نوع برخورد است، اندیشه ای که فکر می کند می شود از طریق قدرت( در اینجا نیروهای مسلح مصر) به ازادی (که ضد قدرت است و در نبود قدرت است که حضور دارد و عمل می کند) رسید و بنابراین از کودتای نظامی حمایت می کند.

 

دیگر اندیشه ای که بر این نظر است که همیشه هدف، ادامه روش است و بنابراین آینه آن و بر این حساب وقتی روش، قدرت شد هدف نیز جز قدرت نمی تواند بشود و از این طریق به این نظر می رسد که دست از روشهای دموکراتیک شستن و متوسل به کودتا بر علیه اولین منتخب تاریخ مردم مصر( حتی عهد شکن و قبیله و اقتدار گرا) شدن، به هر کجا ختم شود به  دموکراسی ختم نخواهد شد.

 

من فکر می کنم در رابطه با کودتای ارتش مصر امکانی پیش آمده است تا هموطنان، در اندیشه راهنمای خود تعقل کنند.

Balatarin

Comments 18 Pending 0

Sort comments:
G.Rahmanian

G. Rahmanian


Hitler was more popular than all of these little fascists!

"2nd Aug, 1934 Hindenburg dies -Hitler declares himself Fûhrer. -Oath of loyalty to Hitler made by the armed forces -Referendum sees this act confirmed with 89.3% of the vote in favour."

NiloufarParsi

Niloufar Parsi

Egypt has exposed the hypocrisy of many secularists. Once again, and just like many secular Western governments, they stand against democracy.

ayatoilet17

ayatoilet1 B.S. from Argooz U., M.S. from Massachosetts I.T. PhD from Oxfed U; Post Doc @ Kharvard U; Big Shot @ Sheikh Mir Hassan Bank. Plays for a band: Ayatoilet & the Shits. The Supreme Dr. Ayatoilet Kh Kh Kh! www.ayatoilet.com

There is a difference between majoritism and democracy. There is a difference between freedom, liberty and democracy. Niloufar I don't think you understand all these differences. Morsi did not understand the differences either. There is no hypocrisy - only confusion on your part. You can not have an elected President in a constitutional democracy fire 3000 judges (which is what Morsi did); you can not have a President in a constitutional democracy declare himself above the law (and say the supreme court's ruling does not matter)... I could go on and on. A slim majority does NOT and did not entitle Morsi to become a dictator. You obviously do not understand what was happening in Egypt. The hypocrisy was Morsi's and Islamists who pretended to be Democratic and where planning a complete takeover of government - just like the Mullah in Iran. And now, in Egypt the Islamists are saying/chanting that they do not want democracy at all but will take over government forcibly. Democracy is a concept they either do not understand or simply have no respect for.

omeedvar

omeedvar

It is still too soon to judge the situation in Egypt. There may be more ups and downs in the future, and their revolution is ongoing. The only advantage they have is that they are aware of the Iranian revolution, and are trying to avoid their mistake, and correct it before it is too late. Future will show how successful they are, and if they are smarter than Iranians!

Ir

Parthian

Islamist only like democracy until they get to the power and once in the power then, they close the door to oppositions. Egypt had no other chose but, to get rid of them.

G.Rahmanian

G. Rahmanian


"Egypt military's economic empire"

What difference does it make whether banks and insurance companies own the country or the military?

I'd like to say, if I don't own part of that wealth, I don't give a hoot who owns it.

The other day I took a friend to an office that acts as a front for a bank for an eye-opening experience. I talked to a young man there for about ten minutes. Leaving the office, she said the young man talked like a gangster. And I told her, gangsters hire socially more refined employees when dealing with non-gangsters.


mahmooddelkhasteh

mahmood delkhasteh


در این رابطه گفتگویی با چند تن از هموطنان انجام شد که در اینجا می آورم:

هموطن یک:" مشکل اینجاست که اندیشه راهنما را ثابت میگیرید و همه جا را کپی پیست همدیگر می خواهیم ببریم جلو. نه استاد من. هر جامعه خصلت های خاص خود را دارد. ارتش د رمصر کجا و ارتش در مثلا سوریه کجا. ارتش عبدالنصر ساخته کجا و ارتش اسد ساخته کجا. جامعه مصری را بر اساس خصلت های خودش باید فهم کرد. الگوی مصری مصری است. ایرانی ایرانی است. هر جا خصلت های بومی خودش را دارد. ارادتمند

پاسخ اینجانب:" ارتش ساخته عبدالناصر نبود و ساختار استبدادی خودش را داشت. به همین علت بود که بعد از ناصر راحت سادات شد فرمانده اش و بعد هم سی سال تحت فرمان استبداد مبارک بود. دیگر اینکه ارتش مصر، ساخت مافیایی نیز دارد و مانند سپاه در ایران کنترل بسیار شدیدی بر اقتصاد مصر دارد، یکی از عللی که مرسی در اقتصاد موفق بکاری نشد ( البته هیچکس در عرض یکسال قادر به کاری اساسی نخواهد بود. اقتصاد مانند کشتی اقیانوس پیما است و تغییر جهت دادن آن مانند قایق تفریحی نیست.) همین خطهای قرمزی بود که ارتش مصر در اقتصاد دارد. خلاصه اینکه دولت را بدست ارتش دادن مانند دادن گوشت بدست گربه است. علی جان من، قدرت قوانین و پویایی خاص خود را دارد و آن را به بکار برنده خود تحمیل می کند.

داستان سوریه که داستان دیگری است"

هموطن "دکتر جان کودتا یعنی چه؟جز پیروزی غیر معمول اقلیت؟ نمونه نظامی اش مشرف در پاکستان؟ آقا 33 میلیون نفر آدم که نمیشه کودتا. دیشب 17 میلیون نفر آدم کف قاهره بودن. الان می تونید از طریق کانال رویترز میدان التحریر رو ببینید. ساعت حدود 9 و خورده ای یا 10 صبحه. (همین حدودا) الان ملت دارن زندگیشون رو می کنن. اتفاقا برخلاف این ترس ما ملت مصر دارن زندگی می کنن. دیشب هم تکلیف مرسی رو یه سری کردن. انقلاب بود آقا. اتفاقا انقلاب نرم هم بود. کودتا نبود به هیچ وجه."

پاسخ:" ا جان من، ارتش با تانک و توپش آمده رئیس جمهور منتخب ملت را دستگیر و زندانی کرده و چند صد نفر از اعضای از رهبران اخوان المسلین را به زندان انداخته و دنبال بقیه است و تظاهرات طرفداران مرسی را با خشونت سرکوب و عده ای به قتل رسانده است ....به چه جرم؟ داداش من، اگر این کودتا نیست پس لطفا کودتا را تعریف کنید؟

کودتای بر ضد النده هم با حمایت درصد قابل توجهی از مردم شیلی انجام شد. جان من، اصل روش است، حال ممکن است میلیونها نفر هم برای این روش کف بزنند، این کف زدنها در ماهیت نوع حرکت تغییری ایجاد نمی کند. "

هموطن دیگر:" حرف از کودتا زدن دربارهِ اتفاقی که در مصر افتاد جدا بی انصافی است. سی و سه میلیون نفر در خیابان بودند و عزلِ دیکتاتور را می خواستند. ارتش هم مطابقِ میلِ ملت عمل کرد. این به هیچ وجه در تعریفِ کودتا نمی گنجد."
هموطن:" محمود جان، این را به من جواب بده: تحمیلِ اصولِ سلفی به قانونِ اساسیِ مصر یعنی چه؟ اختیاراتِ نامحدود از پارلمان گرفتن یعنی چه؟ لشکرِ لباس شخصیِ ریش بلند و چماقدار تشکیل دادن یعنی چه؟ اینها اگر کودتا نیست پس چیست؟ یعنی شما می فرمایید مردم منتظر می ماندند تا حکومتِ بنیادگرا مثلِ جمهوری اسلامی در ایران قدرت می گرفت و آنها را بیچاره می کرد؟ حالا می گوییم فرمایشِ شما درست. دخالتِ ارتش در کارِ سیویک خوب نیست. کودتای مرسی را چطور می خواستید راست و ریست کنید؟"

پاسخ من:" انجام این کارها از طریق اشتباهات اساسی انقلابیون مصری بود که انجام شد. حرف من بر سر این است که انقلابیون مصر در مبارزه خود و حمایت از کودتا، اصلی ترین اصول مبارزه دموکراتیک را نقض کردند و بر این اساس پیش بینی من این است که تا وضعیت این است مصر مردم سالاری را به خود نخواهد دید و حتی وضعیت می تواند بسیار بدتر شود.

یادت باشد که در الجزایر هم بیست سال قبل، ارتش با حمایت فرانسه و غرب دست به کودتا بر علیه اسلامیستها/فاندامنتلیستها زد و نتیجه ان قتل و کشتار وحشتناک بیش از صد هزار نفر بود و هنوز هم الجزایر تنها چیزی که ندارد دموکراسی است.

داداش جان من از طریق روش ضد دموکراتیک نمی شود به دموکراسی رسید. جمع ضدین است."

هموطن:" محمود، باز جوابِ من رو ندادی. با تعریفِ خودت، حرفی که تو می زنی عملا به معنیِ دفاع از یک کودتا و نفیِ کودتایی دیگر است. اگر به نظرِ تو کودتا بده، و اگر به نظر تو دیشب تو مصر کودتا شد، خوب مرسی هم کودتا کرده بود دیگه. لذا تو به خودنقضی دچار می شی."
پاسخ من:" جامعه ملی مصر می توانست از طریق جنبش مدنی و اعتصاب و نافرمانی مدنی ( که تماما ابزاری دموکراتیک هستند) هدف خود را در مبارزه با انحصار طلبی های مرسی پیش ببرد و نه اینکه ارتش، خود را جلو بیاندازد، با فریب پرچم به هلیکوپترهایش آویزان کند و بعد بقیه برایش کف بزنند و آخر کار هم تانکهایش را به کاخ ریاست جمهوری و رادیو و تلویزیون و..و بفرستد، تظاهرات موافقان مرسی را سرکوب کند و...و. الان عده نه چندان کمی از انقلابیون واقعی مصر سخت نگران وضعیت شده اند و اینکه قرار نبود ارتش وارد شود.

همانطور که آقای ابهری بدرستی اشاره کردند و امروز نیز چند مفسر در سی ان ان و بی بی سی و تلویزیون فرانسه صحبت می کردند، با این کودتا، اخوان المسلین دست بالای سیاسی را پیدا کردند( اولین رئیس جمهور منتخب مصر با کودتا سرنگون شد.) و اینکه القاعده و سلفی ها و درصد قابل ملاحظه ای از اخوان المسلمین، به خود حق خواهند داد که دست به مبارزه مسلحانه یزنند.

فکر کنم حرفهای اصلی در این رابطه زده شد. قضاوت را به زمان واگذار کنیم."


هموطن:" آیا کودتا بود؟ حضور حدود ۳۰ ملیون مردم مصر در خیابانهای مصر را باید نادیده گرفت؟ آیا قبل از گفتن اینکه آیا کودتا بود یا ادامه انقلاب نباید کمی‌ تامل کرد و عجله نکرد!؟ آیا تجربه انقلاب بزرگ ایران و دزدیدن انقلاب توسط روحانیت که نقشی‌ در انقلاب نداشت ولی‌ در خلع یک نیروی جانشین قوی ، همبسته با وجود دیگرندیشی، آزادیخواه و مستقل انقلاب را در زنجیر کرد و استبداد دینی را بنیاد کرد نیست که مردم مصر خواسته اند مانع این دزدی بزرگ شوند؟ من میدانم که احتیاج به زمان است تا با اطلاعات دقیقتر تحلیل کرد ؟ با اطلاعاتی که دارم که کامل نیست، من کودتا نمی‌بینم من ادامه انقلاب مصر را میبینم که با حضور ملیونی مردم مصر مانع از دزدی انقلاب خواسته اند بشوند، و ارتش فعلا از جنبش حمایت کرده ولی‌ باید مواظب دزدی انقلاب توسط ارتش هم بود. شاد باش..... با نتیجه گیرهایت موافق نیستم، البته خیلی‌ کم پیش میاد با هم موافق نباشیم. امکان ندارد ۳۰ ملیون مردم به حرکت بیایند و تغییر را بخواهند و این عمل بدون تلاش‌های قبلی‌ باشد، انحلال مجلس، تصویب قانون اساسی‌ که خیلی‌ از آزادیها را به رسمیت نمیشمرد، و اتفاقات دیگر مردم را به صحنه آورد. شما در تحلیلتان ارتش را فقط می‌بینید و کنار گذاشتن رئیس جمهور ولی‌ در تحلیل باید همه زمینه‌ها را دید. اگر فقط ارتش بود و این رئیس جمهور حق با شما بود یعنی‌ کودتا (مثل تجربه الجزیره که فقط ارتش کودتا کرد و مردم در صحنه نبودند) و محکوم بود، بایستی مردم اجازه داشتند تجربه را ادامه بدهند و از تجربه درس بگیرند و در انتخابات بعد به کس دیگر رای دهند! اما اینجا قبل از اینکه ارتش وارد صحنه شود مردم در صحنه آمده بودند. صحبت اخر رئیس جمهور مصر که در خواست یک دولت ملی را داد صحبت از اشتباه او و سعی‌ در جبران آن می‌کرد که دیر شده بود. اگر همه زاویها را بنگریم میشود شرکت مردمی که نگران انقلابشان بودند و دخالت ارتش، نتیجه که از این دو میشود گرفت این است که ارتش فرصت کسب محبوبیت پیدا کرد تا بتواند از "منافعش" دفاع کند و اگر بتواند سعی‌ در دزدیدن انقلاب خواهد کرد، باید مردم مصر هشیار باشند و دست هر دزدی را کوتاه کنند. شاد باش"

پاسخ من:" عدد 30 میلیون مورد سوال است. همین الان به مصاحبه یکی از انقلابیون مصری با اسکای نیوز گوش می کردم، در توضیح پیروزی مرسی می گفت که این توده های جاهل بودند که به او رای دادند! درست همان سخنی که استاد مصری چند ماه قبل در وصف جامعه مصر گفته بود و نسخه اش استقرار دموکراسی نخبه گان بود. اینهم از علامتهای اینکه باور به جاهل بودن "توده ها" باوری عمومی در میان انقلابیون می باشد و از طریق این گفتمان نمی شود به دموکراسی رسید.

سخن من در رابطه با روش است. با کودتای نظامی، خصوص ارتشی که ژنرالهایش وابسته به آمریکا هستند و بیش از نیم قرن است که بوسیله سازمان اطلاعاتی و ارتش آمریکا تعلیم داده شده اند، نمی شود به دموکراسی رسید. نظامی ها سهم شیر از قدرت را خواهند خواست. در اولین پیام ارتش هم که نگاه بکنید ( از دید سمبلیک هم مهم است.) می بینید که رئیس اخوان المسلمین و رهبر مسیحیان مصر و البرادعی( با ان سابقه طولانی در مبارزه برای ازادی!) پشت سر فرمانده ارتش ایستاده اند. کاملا معلوم بود که چه کسی در قدرت است و چه کسانی تابع قدرت.

رئیس جمهور جدید هم از یک طرف از اخوان المسلمین می خواهد با او وارد فعالیت سیاسی شوند و از طرف دیگر، ارتش مشغول دستگیری انهاست و روزنامه تلویزیون و رادیویشان را بسته است. هیچی نشده و از اولین حرکت دولت جدید نصب رئیس قضاییه دولت مبارک است که به علت عدم تعقیب عاملان کشتار انقلابیون مصری از کار برکنار شده بود،بطوری که گزارشگری از میدان گفت که احتمال اینکه بزودی مصری ها متوجه بشوند که ان شادیها برای هیچی بوده است اصلا کم نیست.

همانطور که گفتم، کمی صبر کنیم تا زمان شهادت خود را بدهد. منکه از خدا می خواهم که در تحلیل خود اشتباه کرده باشم و مصر دارای مردم سالاری پویایی شود. اینگونه برای وطن نیز بسیار خوب خواهد بود. ولی اسباب و وسایلی که برای تحلیل در اختیار من است، بمن می گوید که این روش به دموکراسی منجر نخواهد شد."

Tehran4Iran

Tehran4Iran

Mr Delkhasteh, either you don't know what you are talking about , or trying to justify Islamic barbaric regime of Iran. Exact same thing happened in Iran 34 years ago, and arm forces backed people , and shah ran away, and Islamist barbaric stole the revolution , and got rid of democracy . Iranian have been trying unsuccessfully to take back their country for 34 years, where Egyptians did it in one year, and took their country back from Islamist terrorists.
Oftaad ?

Roger_Rabbit

Roger_Rabbit Framed

Your view as always is BLACK & WHITE Mr Delkhasteh. Until you open up to the fact that the world is not black and white (i.e. coup or revolution) your arguments are as good as papers they are Written up,

tehranEazad666

tehran e azad

چه كودتاى كه بيش از ٣٠ ميليون به حمايت به خيابان ها ريختن.

alimostofi

Ali Mostofi Astrology, Current Affairs. Princeton Class of 1981. Iranian.com member since 2005 http://iranian.com/main/member/alimostofi.html http://iranian.com/mostofi.html

The catchy phrase "coup d'etat" was first uttered by Al Jazeera last night. CNN used the phrase "people power".

Mr Morsi brought MB and Sharia culture via stealth into Egypt and his slim majority soon faded. He ignored calls for new elections. So he became like a dictator. His financing is from Sharia sources.

The people of Egypt have decided to beat MB crowd management and ballot box campaigns.

Crowd management is what Islamic revolutionaries are good at as we know first hand in Iran.

amirparvizforsecularmonarchy

amirparvizforsecularmonarchy I Love Waterfalls and Find One of the most humorous things in the world; is the notion that Americans are a greater force for good & more civilized than Nazi's, Mullahs and Communists.

So far it seems the CIA and MI6 are 2 out of 4 tries. Their Muslim Brotherhood succeeded in 1) Libya where the people strongly oppose the extremists but can't do anything about it like 2) Iran, as the entire battle was won by Nato and in 3) Syria and 4) Egypt, they have not yet succeeded.

amirparvizforsecularmonarchy

amirparvizforsecularmonarchy I Love Waterfalls and Find One of the most humorous things in the world; is the notion that Americans are a greater force for good & more civilized than Nazi's, Mullahs and Communists.

At least the egyptian military learned the lessons of the US backed 1979 set up of Iranians in thwarting Iran. The Military was not wiped out by the CIA and US military advisers on Carters Orders as was the case in Iran, so there was no chance for Iranians to experience the positive aspects of people power in harmony with their existing constitution and advanced military. With the Military wiped out, there was no one to prevent the blood baths that occurred, the Dictatorship and Tyranny that Iran's Corrupt Islamic Authorities gave it's people as the west intended.

alimostofi

Ali Mostofi Astrology, Current Affairs. Princeton Class of 1981. Iranian.com member since 2005 http://iranian.com/main/member/alimostofi.html http://iranian.com/mostofi.html

Dorood Amir I hope you are well and thanks for your commnets.

Below is an article that I think is at the root of all this, namely money.

Sharia money traders want Obama to cut off the aid. It means more business for them. A business akin to the business they have implemented with their Shiite dealers in Iran.

http://www.shariahfinancewatch.org/blog/2013/06/28/shariah-bankers-in-egypt-push-for-egyptian-central-bank-to-go-shariah-compliant/

kharad

کامبیز ایرانی--- کنشگر سیاسی

شوربختانه پیشنهادی را که شما در رابطه با یک کودتاهای نظامی به مردم ایران می دهید، یک رؤیای خوش خیالی بیش نیست.
ابتدا بافت جامعه ما با بافتی که در جامعه مصر وجود دارد تفاوت فاحشی می نماید.
دوم اینکه مردم ما اسیر یک رژیم توتالیسم مذهبی هستند که اجازه دخالت در هیچ اموری را به مردمش نمی دهد.. از این گذشته در جامعه ما هیچ نهاد مردمی یا شهروندی که از حقوق صنفی اقشار متفاوت مردم حمایت نماید، وجود ندارد. برعکس در مصر انجمن های بسیاری مانند نویسندگان، هنرمندان، وکلا ، فرهنگیان، دانشجویان، استادان ، سندبکا و اتحادیه های کارگری وجود دارند که از حقوق صنفی مردم دفاع می نماید. بعنوان مثال سندیکاهای نساجی مصر یکی از قدیمی ترین و مترقی ترین سندیکاها در خاورمیانه است، که اجازه اعتراض و حتی اعتصاب را داشته و دارد.
لذا در برکناری مورسی و اخوان المسلمین نهادهای اجتماعی برشمرده بالا که طبعا قدرت سازمان یافته اجتماعی را در مصر تشکیل می دهند ، نقش تعیین کننده ای را ایفا نمودند. اعتراض میلیونی روز یکشنبه گذشته ( لینک آن را در ذیل برایتان می گذارم) در تاریخ بی نظیر می باشد و نمودی از این مشارکت سازمانیافته را نشان می دهد

برعکس ما در ایران پس اندکی پس از انتخابات نمایشی مشاهده می نماییم که رژیمسیاه اندیش جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در دوروز گذشته 24 نفر را اعدام می نمایند. انسانهای بیگناهی با هزاران آرزو بدست یک عده لات و چاقوکش بدار آویخته می شوند
در پاسخ به پرسش چه باید کرد؟؟؟ باید گفت: بی خطرترین و برترین راه مبارزه با رژیم سیاه اندیش جمهوری اسلامی از کانال مبارزه صنفی گذر می نماید. اکنون که رژیم با معضلات بیشمار بیکاری، گرانی ،فقر و تورم و... روبروست و بهترین فرصت برای دامن زدن به مبارزات صنفی می باشد. این اعتراضات اگر سازمانیافته به پیش برده شوند می توانند برای کنشگران و هموطنان مسئولیت پذیر ما زمینه ای برای یک اعتراض سازمان یافته سراسری گردد. که بدون تردید رژیم را جارو خواهد کرد.... کامبیز ایرانی