Advertise here

شیخ وسراب/ دانشجو

Balatarin

 

برای آنها که به آمدن روحانی دلبسته اند شیخ و سراب زشیخان مجو مرد پُربار وبر که ملا ندارد بجز غم ثمر مگرآب و برقت شده رایگان!؟ که خواهی ازاین شیخ چیز دگر   ویژگی های آخوند /دانشجو
روز تو سیه نموده آخوند   /////   عمر تو تبه نموده آخوند او بی هنرو ریا کارست  /////   پس رفته  و پس گراست آخوند  کهنه طلبست و نوگریزست  /////   بی دانش و بینشست آخوند گوید زجماع با خَر و بُز     /////     در وعظ و کتاب خویش آخوند باآنکه خودش دُچار جهلست  /////  پنداشته راهنما ست آخوند ازما خورد و به ما ستیزد /////  گویی که خدای(1) ماست آخوند بیگانه پرست و مفتخوارست /////  تن پرور و بی حیاست آخوند چون زخمِ سیاه و زشت و چرکین /////  بر کشورما نشسته آخوند بد نام بکرده این وطن را      /////      با نیت و کار شومِش آخوند مجد وعظمت بداده از دست /////   ایران که خداش گشته آخوند بس نوگلِ ما زدستِ ما رفت /////   با جنگ و فریب و حکمِ آخوند درظلمت روسری و چادر  /////    گل گشته نهان به حکمِ آخوند مردان و زنان بی شماری  /////   آواره شده زِ ظلمِ آخوند ایمان کسان برفته از دست    /////  با تقیه و حقه های آخوند ایران و تو را وسیله داند   /////   سر بر ره تازیست آخوند شهرعربان  بکرده آباد     /////   ایران تو را خراب آخوند درماتم و ظلم و در گرانی  /////  ایران شده غرق و شاد آخوند پس رفت و بماند در سیاهی /////   کشور چو فتاد دستِ آخوند کس نیست که کام او نشد تلخ  /////  از زهر کلام  و کارِ آخوند افسوس که هرستم که اوکرد    /////  با یاری ما بکرد آخوند باید که گرفت و کرد دربند  /////   آخوندِ پلید و میرِ آخوند گرملت ما زجا نخیزد    /////    کشوربه فناست دستِ آخوند  1-خدا به معنی صاحب   آخوندها بزرگترین عامل عقب ماندگی ایران     

Balatarin

daneshjoo @daneshjoo

چه آورده رژیمت، شیخ شیاد ++ بغیراز جهل و جور و فقر و بیداد؟

Comments 2 Pending 0

Sort comments:
daneshjoo

daneshjoo چه آورده رژیمت، شیخ شیاد ++ بغیراز جهل و جور و فقر و بیداد؟

چون متن درهم شده درستش را اینجا ملاحظه فرمایید
برای آنها که به آمدن روحانی دلبسته اند
شیخ و سراب
زشیخان مجو مرد پُربار وبر
که ملا ندارد بجز غم ثمر
مگرآب و برقت شده رایگان!؟
که خواهی ازاین شیخ چیز دگر

ویژگی های آخوند / دانشجو

روز تو سیه نموده آخوند ///// عمر تو تبه نموده آخوند
او بی هنرو ریا کارست ///// پس رفته و پس گراست آخوند
کهنه طلبست و نوگریزست ///// بی دانش و بینشست آخوند
گوید زجماع با خَر و بُز ///// در وعظ و کتاب خویش آخوند
باآنکه خودش دُچار جهلست ///// پنداشته راهنما ست آخوند
ازما خورد و به ما ستیزد ///// گویی که خدای(1) ماست آخوند
بیگانه پرست و مفتخوارست ///// تن پرور و بی حیاست آخوند
چون زخمِ سیاه و زشت و چرکین ///// بر کشورما نشسته آخوند
بد نام بکرده این وطن را ///// با نیت و کار شومِش آخوند
مجد وعظمت بداده از دست ///// ایران که خداش گشته آخوند
بس نوگلِ ما زدستِ ما رفت ///// با جنگ و فریب و حکمِ آخوند
درظلمت روسری و چادر ///// گل گشته نهان به حکمِ آخوند
مردان و زنان بی شماری ///// آواره شده زِ ظلمِ آخوند
ایمان کسان برفته از دست ///// با تقیه و حقه های آخوند
ایران و تو را وسیله داند ///// سر بر ره تازیست آخوند
شهرعربان بکرده آباد ///// ایران تو را خراب آخوند
درماتم و ظلم و در گرانی ///// ایران شده غرق و شاد آخوند
پس رفت و بماند در سیاهی ///// کشور چو فتاد دستِ آخوند
کس نیست که کام او نشد تلخ ///// از زهر کلام و کارِ آخوند
افسوس که هرستم که اوکرد ///// با یاری ما بکرد آخوند
باید که گرفت و کرد دربند ///// آخوندِ پلید و میرِ آخوند
گرملت ما زجا نخیزد ///// کشوربه فناست دستِ آخوند
1-خدا به معنی صاحب

daneshjoo

daneshjoo چه آورده رژیمت، شیخ شیاد ++ بغیراز جهل و جور و فقر و بیداد؟

از ادمین درخواست می گردد که متن را درست کنند
سپاس فراوان