Advertise here

سکوت یعنی پذیرش جنایت روزمره آخوند، پاسدار و بازاری

Balatarin


رژیم سیاه اندیش جمهوری اسلامی با سرکوب و کشتار فرزندان و پدران شما کشور ثروتمند ایران را به تصاحب خود در آورده است. و از بحر در آمدهای ملی شما و نسلهای آینده برای خود و آقازاده ها یش بهشت روی زمین را در اقسا نقاط کشور و جهان بنا نموده است. و برای سرپوش گذاردن بر جنایات خویشتن، همواره وعده های پوچ و توخالی را بشما می دهد، که ای مردم اسلام پرور ایران اسلام پاداش خوبیهایتان را در آخرت خواهد داد و اگر روزی از روی ناچاری به وضعیت وخیم اقتصادی خودتان اعتراضی کنید : یا بدارتان می آویزند ویا اینکه از هرگونه امتیاز حداقل اجتماعی محرومتان می نمایند. و اگر بدارتان بیاویزند در پاسخ به خانواده تان می گویند: غصه نخورید همه چیز درست می شود و یا خدا خواسته که این بلا بسر شما بیاید... و در انتها بدون هیچ دغدغه ای به غارت و چپاولگری ثروت شما و نسل های آینده ادامه می دهند. 

 

هموطن مسئولیت پذیر و آگاه با آه ، ناله فحش و ناسزاگویی دعا و نفرین نمی توان این جنایتکاران را که مانند کنه به قدرت و ثروت بباد آورده شما ، چسبیده اند ، از موضع خود به عقب راند. اگر می خواهید تغییر و تحولی در موقعیت وخیم اقتصادی تان بوجود بیاورید باید ابتدا از هرچیز به خویشتن اتکا کنید، خدا ، پیامبر، اسلام، رهبر ، آیت الله و ... را که بطور ممتد آخوندها بشما بعنوان مقدسات روی زمین می فروشند، وسیله ای برای توجیه جنایات و ادامه حیات آنها بوده و خواهد بود.

 

کلید برون رفت شما از این بحران، مشارکت سازمان یافته اجتماعی ست .
مشارکت می تواند راه را برای تغییر و تحول هموار سازد. بدون تردید با فراگیری و آموزش فرهنگ همزیستی و جمعگرایی و قهر سازمانیافته می توان مثلث آخوند، بازاری و پاسدار را به زباله تاریخ افکند.!!! آرمین آرمان
Foto: ‎هموطن مسئولیت پذیر ، سکوت یعنی پذیرش جنایت روزمره آخوند، پاسدار و بازاری  رژیم سیاه اندیش جمهوری اسلامی با سرکوب و کشتار فرزندان و پدران شما کشور ثروتمند ایران را به تصاحب خود در آورده است. و از بحر در آمدهای ملی شما و نسلهای آینده برای خود و آقازاده ها یش بهشت روی زمین را در اقسا نقاط کشور و جهان بنا نموده است. و برای سرگوش گذاردن بر جنایات خویشتن، همواره وعده های پوچ و توخالی را بشما می دهد، که ای مردم اسلام پرور ایران اسلام  پاداش خوبیهایتان را در آخرت خواهد داد و اگر روزی از روی ناچاری به وضعیت وخیم اقتصادی خودتان اعتراضی کنید : یا بدارتان می آویزند ویا اینکه از هرگونه امتیاز حداقل اجتماعی محرومتان می نمایند. و اگر بدارتان بیاویزند در پاسخ به خانواده تان می گویند: غضه نخورید همه چیز درست می شود و یا خدا خواسته که این بلا بسر شما بیاید... و در انتها بدون هیچ دغدغه ای  به غارت و چپاولگری ثروت شما و نسل های آینده ادامه می دهند. هموطن مسئولیت پذیر و آگاه با آه ، ناله فحش و ناسزاگویی دعا و نفرین نمی توان این جنایتکاران را که مانند کنه به قدرت و ثروت بباد آورده شما ، چسبیده اند ، از موضع خود به عقب راند. اگر می خواهید تغییر و تحولی در موقعیت وخیم اقتصادی تان بوجود بیاورید باید ابتدا از هرچیز به خویشتن اتکا کنید، خدا ، پیامبر، اسلام، رهبر ، آیت الله و ... را که بطور ممتد آخوندها بشما بعنوان مقدسات روی زمین می فروشند، وسیله ای برای توجیه جنایات و ادامه حیات آنها بوده و خواهد بود.  کلید برون رفت شما از این بحران، مشارکت سازمان یافته اجتماعی ست . مشارکت می تواند راه را  برای تغییر و تحول هموار سازد. بدون تردید با فراگیری و آموزش فرهنگ همزیستی و جمعگرایی و قهر سازمانیافته می توان مثلث آخوند، بازاری و پاسدار را به زباله تاریخ افکند.!!! آرمین آرمان‎

Balatarin

Comments 1 Pending 0

Sort comments:
AArman

آرمین آرمان - کنشگر سیاسی دوستانی که خواهان سرنگونی رژیمند درهر کجای دنیا هستند باید بتوانند با یکدیگر ارتباطی‌ همسویه برقرار کنند، همدیگر را بیابند و متشکلتر وارد صحنه شوند. باید از نیروی اندیشه، تخصص، توانائی ها و ظرفیت‌های یکدیگر یاری بگیرند تا به یک کلّ قدرتمند تبدیل شوند


تحولات 35 سال اخیر نمایانگر اوج ددمنشی، چپاولگری، جنایت و کشتار جرثومه ننگ آخوند ، بازاری وپاسدار در حاکمیت استبدادی ایران بوده است. این جرثومه های ننگ با سیاست سرکوب و کشتار، ترویج حهل و نادانی، نابودی فرهنگ تاریخ و مردم، سرزمین ایران را که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان بشمار می رفت به رویین مبدل ساخته اند. و اکنون با نهادینه ساختن اعدام زمینه های نابودی آنرا فراهم می نمایند. شهروند مسئولیت پذیر برای اینکه مانع از جنایت این جرثومه های ننگ بشوی باید به خیابانها بیایید . باید از پوشته ترس بیرون بیایید. به امید ناجی ننشین تو خودت ناجی خودت هستی. بخود اتکا کن. آرمین آرمان