Advertise here

Comments 3 Pending 0

Sort comments:
divaneh

divaneh

این پستی ها ربطی به اسلام ندارد. چرا این کارها را در خوزستان و کردستان و بلوچستان نمی کنند؟ خوب است مردم سنگسر از کنار این چیزها به سادگی رد نشوند و به چند دون صفتی که بدنامشان می کنند روی خوش نشان ندهند.

Roozbeh_Gilani

Roozbeh_Gilani "Personal business must yield to collective interest."

شرم آور است. ولی‌ ببینید زبونی این مزدوران دوازده امامی را که حتی از مرده‌های هموطنان بهائی یا شهدای کمونیست و مجاهد در خاوران ها وحشت دارند.

بلرزید و بترسید ای مزدوران فاشیست وطن فروش. روز عدالت توده ها، روز مجازات شما فاسدان دوازده امامی نزدیک هست. خیلی‌ خیلی‌ نزدیک است....

amigo19

dust کافر باش و ماکر مباش

!a thought of hatred must be destroyed by one stronger of love