Advertise here

قانون اساسی خانواده: تمرینی برای استبداد زدایی از روابط فردی و اجتماعی | akhbare-rooz

 کودکی هفت ساله از خانواده همسرم وقتی از مدرسه به خانه آمد، به مادر بزرگش گفت که مشق امشب آنها این می‌باشد که قانون اساسی خانه امان را بنویسم. دختر هشت ساله‌ام نیز داوطلب کمک شد و با کمک یکدیگر و کمی مشورت با بزرگترها قانون اساسی ۵ ماده ای را نوشتند ...


پنج‌شنبه  ۱۴ آذر ۱٣۹۲ -  ۵ دسامبر ۲۰۱٣


" از مهمترین این تغییرات، یکی بر تواناییهای خود عارف شد ...

Read the full article...

Balatarin

Comments 1 Pending 0

Sort comments:
Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

استبداد تاریخی که در طول هزاران سال در عمیقترین ابعاد باوری و شخصیتی بسیاری رسوب کرده‌است، تنها از طریق تغییر عقیده و ازادیخواه شدن ناپدید نمی‌شود چرا که فرهنگ استبدادی مانند کوه یخی می‌ماند که تنها نوک ان در ضمیر خود آگاه ولی بدنه اصلی آن در ضمیر ناخود آگاه قرار گرفته است. از آنجا که محرک اکثر اعمال انسان نه در سطح ضمیر خود آگاه بلکه در عمق ضمیر ناخود آگاه جای گرفته است، حتی وقتی فرد در سطح ضمیر خود آگاه باورمند به اصول مردم سالارانه می‌شود، تا زمانی که این باور در عمق ضمیر ناخود‌آگاه نفوذ نکند و رسوبات باورهای قدرت مدارانه را در خود حل نکند انسان آزادیخواه صاحب روانشناسی و فرهنگ آزادی نمی‌شود.