Advertise here

بیست دو بهمن روز عزای مدرنیت و جشن سیاه اندیشان

Balatarin

  برای حافظه تاریخی نسل جوان

بیست دوبهمن روز پیروزی جهل بر نادانی ست.
بیست و دو بهمن روز پیروزی تشکیلاتن منسجم آخوندها بر نیروهای پراکنده چپ و روشنفکر بود

 

بیست و دوبهمن روز ترکیدن حیاب مدرنیته و عریان شدن فرهنگ جهل چند صد ساله اسلامی در جامعه ایران است

 

بیست دو بهمن روز عزای مدرنتیه و جشن سیاه اندیشان

حمینی یکی از جنایتکاران تاریخ اخیر ایران و جهان.

اسلام سیاسی خمینی و جانشینش خامنه ای نماد سرکوب و کشتار ، رذالت، ددمنشی، جهل و نادانی، بی ارزش ساختن کرامت و ارزش های انسانی و در انتها منجر به ویرانی فرهنگ و تاریخ و اقتصاد ایران گردید.

 

خمینی و خامنه ای در تاریخ ایران و جهان امروز، بمثابه خونخوارترین انسانها با اندیشه مادون حیوانی که دشمنی ابدی با مدرنتیه را دارند، شناخته می شوند. و نام آنها لکه ننگی ست بر تاریخ ایران و جهان..

تسخیر قدرت سیاسی در بیست و دوبهمن خمینی و اطرافیانش را در ابتدا جلوس به تخت پادشاهی اسلامی کور کرد. آنها در رویا هم نمی توانستند بدین بیندیشند که می توانند با استفاده از برانگیختن احساسات مذهبی میلیونها انسان ، آنهم در کشور روی به توسعه ای مانند ایران، قدرت سیاسی را تسخیر نمایند. به همین دلیل خمینی در ابتدای آمدنش به ایران هیچگاه ا از قدرت سیاسی و جامعه شریعه اسلامی حرفی نزد. بمجردی که خرش از پل گذر کرد، این تفکر قرون وسطی ای را را به میان آورد و شروع به سر به نیست کردن آزادیخواهان نمود.

 

دوازده بهمن ماه ۱۳۵۷، آیت‌الله خمینی که حامیان وی از وی با عنوان «امام» یاد می‌کردند با هواپیمای ایرفرانس از پاریس راهی تهران شد. خبرنگاری در هوا پیما از خمینی پرسید که چه احساسی از بازگشت به ایران دارد. او پاسخ داد: «هیچ». با این حال صادق قطب‌زاده برای خبرنگار ترجمه کرد که آیت‌الله در این مورد پاسخی نمی‌دهند. این جنایتکار از همان ابتدا به تنها چیزی که می اندیشید تحمیل ایده عقب مانده قرون وسطی خود بر ایران و ایرانی بود به همین دلیل ایران و ایرانی برایش هیچ ارزشی نداشت.

 

واقعیت دیگری را که بسیاری در این میان باید بدان بیندیشند، سازماندهی آخوندها بود. آنها با برانگیختن احساسات مذهبی میلیونها انسان ایرانی و بهره برداری از رسانه ها ( رادیو، تلفن، روزنامه های رسمی کشور ) توانستند بسیاری از مردم کوچه و بازار را برای اعمال خود سازماندهی نمایند و آنها را به خیابانها بیاورند و با شعارهای مذهبی فرهنگ تقریبا فراموش شده ارتجاعی خود را در میان بسیاری از مردم دوباره جان بدهند و آنرا با شعارهای مذهبی خویشتن حتی در پروسه تظاهرات میلیونی متفاوت ضد سلطنتی نهادینه سازند.
این یکی ازموثرترین سلاحهایی بود که آخوندها برای تسخیر قدرت در مقابل نیروهای روشنفکر وچپ در دست داشتند.

 

آنها هیچگاه و در هیچ مقطعی از نیروهای مخالف خود حمایت نکردند و حتی در مواردی که نیروهای چپ دست بالا را داشتند با علم کردن و بهره برداری ازقربانیان مجاهد و حتی چپ به مطرح ساختن خود و مذهب اسلام خویشتن پرداختند. بدیهی ست که موفقیت آنها در گرفتن قدرت عمل از نیروهای مخالف و حذف آنها از صحنه سیاسی کشور سازماندهی منجسم آنها بود. کامبیز ایرانی     Foto: ‎برای حافظه تاریخی نسل جوان  بیست دوبهمن روز پیروزی جهل بر نادانی ست. بیست و دو بهمن روز پیروزی تشکیلاتن منسجم آخوندها بر نیروهای پراکنده چپ و روشنفکر بود بیست و دوبهمن روز ترکیدن حیاب مدرنیته و عریان شدن فرهنگ جهل چند صد ساله اسلامی در جامعه ایران است بیست دو بهمن روز عزای مدرنتیه و جشن سیاه اندیشان  حمینی یکی از جنایتکاران تاریخ اخیر ایران و جهان.  اسلام سیاسی خمینی و جانشینش خامنه ای نماد سرکوب و کشتار ، رذالت، ددمنشی، جهل و نادانی، بی ارزش ساختن کرامت و ارزش های انسانی و در انتها منجر به ویرانی فرهنگ و تاریخ و اقتصاد ایران گردید. خمینی و خامنه ای در تاریخ ایران و جهان امروز،  بمثابه خونخوارترین انسانها با اندیشه مادون حیوانی که دشمنی ابدی با مدرنتیه را دارند، شناخته می شوند. و نام آنها لکه ننگی ست بر تاریخ ایران و جهان..  تسخیر قدرت سیاسی در بیست و دوبهمن  خمینی و اطرافیانش را در ابتدا جلوس به تخت پادشاهی اسلامی کور کرد. آنها در رویا هم نمی توانستند بدین بیندیشند که می توانند با استفاده از برانگیختن احساسات مذهبی میلیونها انسان ، آنهم در کشور روی به توسعه ای مانند ایران، قدرت سیاسی را تسخیر نمایند. به همین دلیل خمینی در ابتدای آمدنش به ایران هیچگاه ا از قدرت سیاسی و جامعه شریعه اسلامی حرفی نزد. بمجردی که خرش از پل گذر کرد، این تفکر قرون وسطی ای را را به میان آورد و شروع به سر به نیست کردن آزادیخواهان نمود.  دوازده بهمن ماه ۱۳۵۷، آیت‌الله خمینی که حامیان وی از وی با عنوان «امام» یاد می‌کردند با هواپیمای ایرفرانس از پاریس راهی تهران شد. خبرنگاری در هوا پیما از خمینی پرسید که چه احساسی از بازگشت به ایران دارد. او پاسخ داد: «هیچ». با این حال صادق قطب‌زاده برای خبرنگار ترجمه کرد که آیت‌الله در این مورد پاسخی نمی‌دهند. این جنایتکار از همان ابتدا به تنها چیزی که می اندیشید تحمیل ایده عقب مانده قرون وسطی خود بر ایران و ایرانی بود به همین دلیل ایران و ایرانی برایش هیچ ارزشی نداشت. واقعیت دیگری را که بسیاری در این میان باید بدان بیندیشند، سازماندهی آخوندها بود. آنها با برانگیختن احساسات مذهبی میلیونها انسان ایرانی و بهره برداری از رسانه ها ( رادیو، تلفن، روزنامه های رسمی کشور ) توانستند بسیاری از مردم کوچه و بازار را برای اعمال خود سازماندهی نمایند و آنها را به خیابانها بیاورند و با شعارهای مذهبی فرهنگ تقریبا فراموش شده ارتجاعی خود را در میان بسیاری از مردم دوباره جان بدهند و آنرا با شعارهای مذهبی خویشتن حتی در پروسه تظاهرات میلیونی متفاوت ضد سلطنتی نهادینه سازند. این یکی ازموثرترین سلاحهایی بود که آخوندها برای تسخیر قدرت در مقابل نیروهای روشنفکر وچپ در دست داشتند. آنها هیچگاه و در هیچ مقطعی از نیروهای مخالف خود حمایت نکردند و ختی در مواردی که نیروهای چپ دست بالا را داشتند با علم کردن و بهره برداری ازقربانیان مجاهد و حتی چپ به مطرح ساختن خود و مذهب اسلام خویشتن پرداختند. بدیهی ست که موفقیت آنها در گرفتن قدرت عمل از نیروهای مخالف و حذف آنها از صحنه سیاسی کشور سازماندهی منجسم آنها بود. کامبیز ایرانی‎  

Balatarin

Comments 46 Pending 0

Sort comments:
BabakK.

Babak K. Babak Kalkhoran

Schamsi1,

You wrote "The soviets in 1917 presumed, that Russia and it´s people had to get rid of the Czar-System. They did not ask them, they confronted people with war, violence, and fait accomplis. "

Well, not really. That is where I disagree with you and all suporters of past or any kind of ESTEBDAD FUNDAMENTALLY.
It was the Czar-system that brought the communists to power and nobody else. Untill you do not get it any discussion is just waste of time.

schamsi1

Schamsi1

OK, here we both disagree and will take to much time to discuss that for both of us, I think.

schamsi1

Schamsi1

The soviets in 1917 presumed, that Russia and it´s people had to get rid of the Czar-System. They did not ask them, they confronted people with war, violence, and fait accomplis.

1979 the Communists in Iran thought, that their system naturally has to be celebrated by iranians. And the Islamists, who knew that nobody would like to have this kind of Isalmic Republic, used tactics and violence to succeed over the communists. We can imagine what would have happened, if the communists or even Mudjahedin would have succeed.

Today Democrats also take for granted, that iranians would want to have democracy in Iran - of course - what else!

Do you (Democrats) have a plan B, if people however may do not want to have YOUR democracy? And what are the methods YOU want to convince them with?

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

Lenin was appealing for Russian people (& the world) because he opposed World War One, and proposed the slogan of "Peace, Bread, Land."
Mullah's used the scare tactic of Lefts "influence" to gain favor from the West & establish themselves as power arbiters.
By 1977 shah' SAVAK had successfully physically eliminated majority of Left's leadership, and their entire membership & supporters wasn't probably more than a few hundred to a few thousands, maximum.
Now, once again when peoples democratic movements in Iran is going on the offensive, all fascistic forces are propping up the scare crow of Left as an excuse to crush peoples movement.
Somethings never change!

schamsi1

Schamsi1

Zendanian - Quote:
"Now, once again when peoples democratic movements in Iran is going on the offensive, all fascistic forces are propping up the scare crow of Left as an excuse to crush peoples movement.
Somethings never change!"

Akhey.....how cute...

Well, I would call this as follows:
The Left is attaching importance to itself, which is not due to itself.

Sorry Zendanian, the Left today has absolute not the ideological importance of former times, in fact, I have absolute no problem with the left. Indeed I would be glad, if it could show in a reasonable framework, what it can do. But I fear, that some people in the "Left"
would not like to give up the VICTIM ROLE.

Well some people just can see the world in black or white. If you are not with us, then you are against us. I do not see any difference between Islamists and hardline Leftists, Monarchists, Democrats.

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

As John Lennon once said :
"and you think you're so clever and classless and free
but you're still ....ing peasants as far as I can see"

BabakK.

Babak K. Babak Kalkhoran

Schamsi,

I am not a "roushanfakr". But I understand when I need to go to bathroom and I do not need a bastard to remind me when is the time. I understand when I am hungry and that I need to eat, also aware that more food does not mean that I should over eat. Again no bastard is needed to remind me of that. I understand respect, and I am annoyed by disrespect, and you may be clue less how much a disrespect violates my pride, a bastard no matter who he or she is can not do that to me in ease. I know that nobody has the right to tell me what to read, to see or think. It is better that no bastard no matter how many roads or bridges he builds or how many butt-kissers he sends overseas to become "educated" has the right to decide for me what I should read or see or discuss. In your post your trying hard to justify Estebdad and that we should not have raised our voice against past ESTEBDAD. When there is an abusive situation we should get out of it, but the outcome of our action may be worse, and the abuser can of course say:"Look how stupid you are, you can not get anybody better than me". No, no, no Schamsy, we always should try to get out of an abusive situation, because the abuser always want the abused to be quiet and thankful to what he or she has. The Mostabet takes away our dignity and self-esteem so that when we rebel yet we fail. That is what you are trying to defend. You are trying hard to say that the abuser has the right to screw us as long as he allows us to live, and eat and have a place to sleep. But Schamcy all dictators and their supporters are already in the hell or in their way to the hell. Slaves show teeth and slave-master is angry why the slaves can not be thankful. And you and your like are foreman for the slave master. But slave want to be free no matter what.

schamsi1

Schamsi1

@babak:

I am glad that you do not call yourself Roushanfekr, this opens some Space for discussion. Look, my duty is not to defend the past system or the Shah, I am not his advocate. But I want to come so close as possible to truth.

My question ist the follwing: WHO is the one, who can judge so objective for a whole population about that prerevolutionary time, if Estbdad existed or not?
Let us say, that there was Estebdad (for sure there was some):

->What kind of Estebdad? For whom?

There we come to different interests.

For sure there was Estebdad for Leftists, Tudeh and so son. They defined workers suffered because of Estebdad. But the Mullahs also claimed, there was religious estbdad. And the majority of Iranians? Did they felt Estebdad? Or did some groups had to start with agitation to create the political needs of people?
Did groups meddle in the normal development?


There are people who say: If you compare "bad" and "worse", then in the retrospective of course it is easy to say: Of course the revolution was a mistake. My question: WHO is admitted to assess for 35 Millionen Iranians that time, that there was enough Estebdad to start a revolution?

Am I allowed to determine for you, that you were wrong? For sure not. Even today, in Irans darkest hours, not all Iranians want a revolution for different reasons. While for me and you it might be "clear", that a system change is "necessary", can we both decide for Iran while sitting in the US and europe..? Can you take the responsibilty?

What I critisize: If "you" or anybody feels offended by a regime, please consider first: Do all the people think like you? Or is it only your worldview or ideology? The argument at this point often is: "But all the Iranians went on the streets! Everybody wanted the Shah out, see the films, so this is the evidence!" Yes, in the end, but these people came out to the streets, after the need from different groups was channeled into one movement. Mybe we have different views at this point.

And my advice to everybody: Once you have determined, that all the people suffer, and you have to start a revolution, then be sure you have a good plan. Do you know what you want for the country? Can you run a country? Have you thought every step until the end???

So I am more concerned about the future.

BabakK.

Babak K. Babak Kalkhoran

To Amirparviz

1. This guy and this clip has a lot to do with you when you praised Savak.

2. Democracy has brought so much good to India and Italy and Ireland that no dictatorship was capable of bringing. This is a fact that can be easily supported by data and the status of these countries in world scene. Democracy in India helped the country to feed its one billion people without plundering its natural resources, unlike Iran has done by only relying on selling of her natural resources. India is a country of so many religions and languages and cultures, democracy has kept it together. Its middle class is growing because they have a sound economy. It has a powerful navy and air-force, it is a scientific power. It is a nuclear power. Its spacecraft is already in its way to planet Mars. It will produce its first AWACS airplane in cooperation with Rausia by 2020. It is an exporter of agriculture products to other countries (without selling oil or other natural resources). It has to deal with a lots of difficulties due to Eastern culture which is dominant in India, democracy has made it not so hard. Dictatorship is embedded on Eastern cultures, implementing democracy in these kind of societies is not so easy, but India has done it. India has a long path to follow and to become a more just society and less oppressive, but democracy can help.

P.Galenous

P_J. An Iranian!

Babak,

This guy is out of his mind and should be ignored...one wonders whether or not he is a druggy, but one thing is for sure he has never lived in Iran and in the state of hallucination, either paid to say what he says or completely out of his mind!

When you choose SAVAK to be your hero...you have to be either a mental case or a very SICK creature!

amirparvizforsecularmonarchy

amirparvizforsecularmonarchy I Love Waterfalls and Find One of the most humorous things in the world; is the notion that Americans are a greater force for good & more civilized than Nazi's, Mullahs and Communists.

In short democratic system is not the path for the obvious truths I stated, nor is lying about the past as well as not acknowledging its achievements. With people that form an opposition based on intentional lies for political purposes and personal gain, most Iranians don't want to have such people represent them and work for them in the name of service their interest when they are only after money.

Corporate Controlled Democratic Systems are not their for Irans or India's or Nigeria's Interests but to serve and be controlled and lose their independence from western corporations. If Iranians want to maintain their Independence or restore it, they need to act based on the way the last king did it, based on alliances and not compromising the interests of the Iranian economy for anyone.
The democratic systems are fully thwarted and controlled through a few people involved in politics in favor of themselves and in service of corporate interests above national interest.

amirparvizforsecularmonarchy

amirparvizforsecularmonarchy I Love Waterfalls and Find One of the most humorous things in the world; is the notion that Americans are a greater force for good & more civilized than Nazi's, Mullahs and Communists.

Savaks hands were tied, they could not kill a convicted and sentenced to death mass murderer because of foreign pressure which organized his every details out of the country to Iraq and then to france. Savak did its job properly, accountably and with out torture or abuse of the law. Iran was fighting for its life against foreign plots using Iranians to thwart Iran. They lost because the King threw in the towel when propaganda experts based on lies won support of many people, blaming the king for trash talk, like dictator, corrupt, thief, stooge etc and on that day most of the people of Iran lost their Independence and Freedom and opportunities, which was among the best in the world and the region at the time.

India is forever a developing country, the only countries I know of that have been able to successfully modernize are not democratic systems or societies, as the latest examples show like japan, germany, russia, china all progressing far more than india in less time and against the will of the USA, UK, France, they all successfully not by democracy left the developing country status to becoming developed countries. India is not in the hands of Indians or the people which are very poor. Iran was on the right path with a King before and did more for Iran than any democracy has been able to do and needs to build a foundation based on pursuing national interests above politics and following the law and delivering freedom and justice socially.

All of these Iran had with the late king before people decided to blow it away and start from scratch, now they have to regain power and the only group that did not betray Iran are the monarchists/nationalists which is the last group the west can tolerate for Iran as a result of having betrayed them before and how good they proved to be regarding serving Iranians Interests and Rights.

schamsi1

Schamsi1

Sorry:
I meant can somebody delete the last Posting and Comment? I have it already on the other blog.
merci Schamsi 1

schamsi1

Schamsi1

@Iranian.com: (or can I work it out) my Posting? Thanks, Schamsi 1

schamsi1

Schamsi1

Iranians have not learned to go deep and proceed scientifically. They did not understand terminology, they mix everything and they talk about things they do not understand. They do not understand the MEANING of the WORD they use. Translated in medicine: despite they are not doctors they e.g. say "This is a Virusinfection, you have to take anbiotics!" They do not understand that in case of virusinfections you should think about virustatica, and if you have a bacterial infection just antibiotics will help.... Because the do not know the MEANING of the WORDS they use. They have heared something in the Always very Free and Neutral western media and then they reproduce these false theories in theire phantasy. And even when they see PARADOXISM in action and speeches from Democratical Countries in the west ("Human rights -but just for Russia!Not Iran..") theire real behaviour (Bringing Islamists to power, neoliberalism and so on), they ignore these facts and confabulate a Fantasy World. The Elites in the west laugh at our Intellectuals.

For Iranian Intelligentia:
Democracy: simply a FORM OF GOVERNEMENT
Dictatorship: also simply a FORM OF GOVERNMENT

A Form of Government, nothing more. This can be a good one, it can be a bad one. All you need for a government to reign is an assembly Hall with deputies and a Head of state. Governing can go from down to top or top to down. That´s all, it´s not said, that it is good or bad. You have these things in Germany, US, Moscow even in soviet times, you had that during the Shah reign and you have that in Tehran today.

So they ALL where Democracies, because people were elected by theire populations. So Iran IS a Democracy, believe it or not, like it or not, and even German politicans and US politicians congratulated Iranians after Rohanis election, and they call the Iranian System a Democracy(!!!). Theire argumentation is very simple: because every 5 years you have elections!!!! That is totally enough for them to define Iran as a democracy. As a matter of fact, is is one. It has four wheels, a motor->it is a car, not a ship.

So before somebody get´s enraged and want to explain to me why Iran is not a Democracy->do not tell me, because we all Iranians know why Iran is not a Democracy in the sense we would define it and have learned it for propaganda reasons during the cold war and in 1978. Go and explain the german politicians, why Iran is not a Democracy. You will not suceed.

Another Example:
What is a Car?
A vehicle, which can bring one or more persons from A-B with the help of extern energy.

Examples:
Mercedes, simply a Form of a car.
Volkswagen/Rabbit: also simply a Form of car.
Trabant, (eastern german communist style car with two cylindrs and even containing wood an paper (!)): Despite it´s low quality, but still a Form of car

It depends, what the content is. You can easely tell the differences between Mercedes and Peykan. Iranians made a Capital mistake.

Until 1978 Iranians had a Volkswagen. They were told by BBC and western politicians: Change your Car!!!! The West promised: If you let in Democracy, you all will have a very good system! Naive and Romantic Iranians expected Mercedes, but got TRABANT instead. Iranians tell western Politicians: We thought we get MERCEDES?
The West answers: Sorry guys, look into the contract of Paris, Nephle-le Chatau 1978 again, we may have promised Mercedes, but that guy we sent via AIR FRANCE to you, had other plans, and well, our plans have also changed. Go home and get back to work. Revolution is over. At least you have changed Thanks a lot for the good oil contracts.

So again, if asked: "What is a car?"->the right answer should be: generall it is a vehicle transporting persons...

What do Iranian Dreamers and Roshanfekr answer proudly? Untill today after 35 yeras of "Experience?: "MERCEDES!"

And they wave their wag....WoW! "Have I said the right thing blue eyed master? Do I get some dog cake now?" Good my dog, now go back an sleep and dream about western Democracy and Philosophy, I have to meet some democratic deputies from iranian Parlament to talk about new sanctions/oil. By the way my democratic dog, dont forget, that for me you are a MUSLIM...!"

So, can any Iranian Roshanfekr define for me, what makes a Democracy a "good, functioning " System ase.g. in the West...?

BabakK.

Babak K. Babak Kalkhoran

Amirparviz

After what you said about Khebreganeh-Rahabri and democracy in India and now about Savak, are you related to this guy?:

&list=PL1PD6FC9LkmRJrjnEx00j3haKVgsAfmv-

amirparvizforsecularmonarchy

amirparvizforsecularmonarchy I Love Waterfalls and Find One of the most humorous things in the world; is the notion that Americans are a greater force for good & more civilized than Nazi's, Mullahs and Communists.

Yeah let me tell you democracy in india, it has really brought about people power, lots and lots of people over there, except not so much power in reality. No growth, mass poverty and mass unemployment, dirty cities, lack of progress or development. Your idea of a party? How about oil rich Nigeria, it looks like oil income isn't getting distributed to the people in this democracy either it appears.

Democracy isn't the solution, if it was you would never hear about greece, italy, ireland, portugal, spain and other wonderful democracies borrowing more money than their people can ever pay off and enslaving their entire national economies in exchange for power? Things are not as they seem. To admit Democracy isn't working for most and isn't proven would only be to look at the facts rationally and comment.

amirparvizforsecularmonarchy

amirparvizforsecularmonarchy I Love Waterfalls and Find One of the most humorous things in the world; is the notion that Americans are a greater force for good & more civilized than Nazi's, Mullahs and Communists.

what does iraq have to do with iran? democracy being imposed by murder and occupation shows how bankrupt democratic systems are no? Democratic Systems I find attract like themselves the Hypocritical, raping, robbing, torturing, murdering, lying, 2 faced magnets. Iranian Culture for the people of Iran trumps democratic systems for most Iranians within Iran.

amirparvizforsecularmonarchy

amirparvizforsecularmonarchy I Love Waterfalls and Find One of the most humorous things in the world; is the notion that Americans are a greater force for good & more civilized than Nazi's, Mullahs and Communists.

clearly I disagree with the nonsense this person is spouting out. Most Genuine Nationalists and Supporters of Iranian Culture are supporters of the Monarchy. Savak did a good and necessary job and helped advance human rights in Iran, it was an accountable organization and the head of savak in his book clarifies that claims that people were tortured are opposition propaganda and not reality. SAVAK would never torture, torture is a crime against humanity, peoples rights and a crime in Iran of the shahs era. Those who claim SAVAK tortured are not only not intellectuals, their action only go to prove that Iranians were not ready to have a real opposition and democratic systems. The opposition to the Monarchy were ignorant Idiots generally speaking. The Monarchy was doing a lot of good for the people of Iran.

amirparvizforsecularmonarchy

amirparvizforsecularmonarchy I Love Waterfalls and Find One of the most humorous things in the world; is the notion that Americans are a greater force for good & more civilized than Nazi's, Mullahs and Communists.

Be Qeirat va Be Rahm is what we have in Iran and Watching how untrue and useless western public opinion is, as a direct result of its worthless misinforming free media it shocks me at how people put such democratic system which in practice reduces people power in so many areas.

What does Iran need? A small group of elites running the country effectively for the benefit of opportunity for the people, not themselves only, exactly like it was in the 1970's. Getting to the point where we can have reasonable and intelligent opposition from another team of experienced elites will take time to develop as will the civil society needed to maintain democratic rule and the culture of democracy that is the key benefit, not the govt system.