Advertise here

زمینه های اجتماعی شکل گیری انقلاب ١٣٥٧ ایران و علل شکست آن

Balatarin

امروز سه شنبه ٢٢ بهمن است ٣٥  سال پیش در چنین روزی مردم ایران در نقطه اوج انقلاب خود طومار رژیم پادشاهی را درهم پیچیدند و سلطنت پهلوی را از قدرت بزیر کشیدند. در برنامه های گذشته جوانب مختلف این رویداد تاریخی بررسی کردیم. ابتدا به زمینه های عینی اجتماعی شکل گیری انقلاب ١٣٥٧ ایران و نیز شرایط سیاسی جهانی و نقش قدرت های خارجی در تحولات آن دوره در ایران پرداختیم. سپس به ارزیابی از شرایطی پرداختیم که منجر به بر سر کار آمدن رژیم اسلامی در ایران گردید. در بخش چهارم و پایانی این بحث به بررسی علل شکست انقلاب توسط ضد انقلاب اسلامی و نقش روشنفکران و سازمان های سیاسی که در مقابل رژم اسلامی سر فرود آوردند، می پردازیم :

.

.

.

اجازه بدهید به رغم توضیحات فوق، پاسخ این سوال را که چرا توانستند انقلاب را شکست دهند؟ این چنین خلاصه کنیم: زیرا رژیم اسلامی توان مادی و سازمانی واقعی برای به شکست کشاندن انقلاب را کسب کرده بود و با بی رحمی غیرقابل تصوری، آن را به کار گرفت.

Balatarin

Comments 3 Pending 0

Sort comments:
dohelzen

dohelzen منم آن مست دهلزن که شدم مست به میدان دهل خویش چو پرچم به سر نیزه ببستم


منظور مدعی تفسیر اصتورهای یهودی است ولی به علت شکسته بودن لهجه ایشان مدعی خود را کمنیست معرفی می کند

هیچ وقت نصیب شما نشه

خدا میدونه چه کار های به این زندنیان نکردند در آن زنددانها که به جزدر رویاهای خودشان درهیچچ جای ندیدن
.

<اجازه بدهید به رغم توضیحات فوق، پاسخ این سوال را که چرا توانستند انقلاب را شکست
دهند؟>

از دیدگاه تاریخی علوم سفسطه بافی یکی از علوم بومی ماست که به کمک سرهنگ کورش بزرگ از بابل به دوستان یمنی مارسید . وازاین راه رژیم اسلامی توان مادی و سازمانی واقعی خود ر ا در هالیود کسب کرد ..

ولی بن بست آن چه در هالیود شد در هالیود - YouTube - خواهد ماند این رجیم را هلاک خواهد کرد

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

All You Fascists Bound To Lose

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

زمینه های اجتماعی شکل گیری انقلاب 1357 ایران و علل شکست آن (بخش اول)
های اجتماعی شکل گیری انقلاب 1357 ایران و علل شکست آن (بخش دوم)
های اجتماعی شکل گیری انقلاب 1357 ایران و علل شکست آن (بخش سوم)