Advertise here

حمله اعراب به ایران

Balatarin

 

در سال ۶۳۶ ميلادي اعراب مسلمان به ايران حمله کردند

متاسفانه عده‌اي نيز بر اين گمان هستند که ايرانيان با آغوش باز به استقبال اعراب شتافتند!!! به همين دليل بر آن شدم که به بخشي از آن اشاره ‌کنم .

 

عبدالحسين زرين کوب در کتاب دو قرن سکوت مي نويسد: فاتحان، گريختکان را پي گرفتند؛ کشتار بيشمار و تاراج گيري باندازه اي بود که تنها سيصد هزار زن و دختر به بند کشيده شدند.شست هزار تن از آنان به همراه نهصد بار شتري زر و سيم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهاي برده فروشي اسلامي به فروش رسيدند ؛ با زنان در بند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته ي بسيار بر جاي نهادند
----
پس از تسلط اعراب
در حمله به سيستان؛ مردم مقاومت بسيار و اعراب مسلمان خشونت بسيار کردند بطوريکه ربيع ابن زياد ( سردار عرب ) براي ارعاب مردم و کاستن از شور مقاومت آنان دستور داد تا صدري بساختند از آن کشتگان ( يعني اجساد کشته شدگان جنگ را روي هم انباشتند ) و هم از آن کشتگان تکيه گاهها ساختند؛ و ربيع ابن زياد بر شد و بر آن نشست و قرار شد که هر سال از سيستان هزار هزار ( يک ميليون ) درهم به امير المومنين دهند با هزار غلام بچه و کنيز. ( کتاب تاريخ سيستان صفحه۳۷، ۸۰ - کتاب تاريخ کامل جلد1 صفحه۳۰۷)

 

در حمله اعراب به ري مردم شهر پايداري و مقاومت بسيار کردند ؛ بطوريکه مغيره (سردار عرب) در اين جنگ چشمش را از دست داد . مردم جنگيدند و پايمردي کردند... و چندان از آنها کشته شدند که کشتگان را با ني شماره کردند و غنيمتي که خدا از ري نصيب مسلمانان کرد همانند غنائم مدائن بود .(کتاب تاريخ طبري؛ جلد پنجم صفحه ۱۹۷۵)

 

در حمله به شاپور نيز مردم پايداري و مقاومت بسيار کردند بگونه اي که عبيدا (سردار عرب) بسختي مجروح شد آنچنانکه بهنگام مرگ وصيت کرد تا به خونخواهي او؛ مردم شاپور را قتل عام کنند؛ سپاهيان عرب نيز چنان کردند و بسياري از مردم شهر را بکشتند. (کتاب فارسنامه ابن بلخي؛ صفحه 116 -کتاب تاريخ طبري؛ جلد پنجم صفحه 2011)

 

در حمله به اليس؛ جنگي سخت بين سپاهيان عرب و ايران در کنار رودي که بسبب همين جنگ بعد ها به « رود خون » معروف گرديد در گرفت. در برابر مقاومت و پايداري سرسختانه ي ايرانيان؛ خالد ابن وليد نذر کرد که اگر بر ايرانيان پيروز گرديد «چندان از آنها بکشم که خون هاشان را در رودشان روان کنم» و چون پارسيان مغلوب شدند؛ بدستور خالد «گروه گروه از آنها را که به اسارت گرفته بودند؛ مي آوردند و در رود گردن مي زدند» مغيره گويد که «بر رود؛ آسياب ها بود و سه روز پياپي با آب خون آلود؛ قوت سپاه را که هيجده هزار کس يا بيشتر بودند؛ آرد کردند ... کشتگان (پارسيان) در اليس هفتاد هزار تن بود.( کتاب تاريخ طبري؛ جلد چهارم؛ صفحه ۱۴۹۱- کتاب تاريخ ده هزار ساله ايران؛ جلد دوم برگ 123)

 

در شوشتر؛ مردم وقتي از تهاجم قريب الوقوع اعراب با خبر شدند ؛ خارهاي سه پهلوي آهنين بسيار ساختند و در صحرا پاشيدند. چون قشون اسلام به آن حوالي رسيدند ؛ خارها به دست و پاي ايشان بنشست ؛ و مدتي در آنجا توقف کردند. پس از تصرف شوشتر ؛ لشکر اعراب در شهر به قتل و غارت پرداختند و آناني را که از پذيرفتن اسلام خود داري کرده بودند گردن زدند. (کتاب الفتوح صفحه ۲۲۳ – کتاب تذکره شوشتر؛ صفحه۱۶ )

 

در چالوس رويان؛ عبدالله ابن حازم مامور خليفه ي اسلام به بهانه (دادرسي) و رسيدگي به شکايات مردم؛ دستور داد تا آنان را در مکان هاي متعددي جمع کردند و سپس مردم را يک يک به حضور طلبيدند و مخفيانه گردن زدند بطوريکه در پايان آنروز هيچ کس زنده نماند ... و ديه ي چالوس را آنچنان خراب کردند که تا سالها آباد نشد و املاک مردم را بزور مي‌بردند. (کتاب تاريخ طبرستان صفحه۱۸۳ - کتاب تاريخ رويان؛ صفحه ۶۹)

 

در حمله به سرخس؛ اعراب مسلمان «همه ي مردم شهر را بجز يک صد نفر؛ کشتند. (کتاب تاريخ کامل؛ جلد سوم؛ صفحه 208و 303)

 

در حمله به نيشابور؛ مردم امان خواستند که موافقت شد؛ اما مسلمانان چون از اهل شهر کينه داشتند؛ به قتل و غارت مردم پرداختند؛ بطوريکه «آنروز از وقت صبح تا نماز شام مي‌کشتند و غارت مي کردند. (کتاب الفتوح؛ صفحه 282 )

 

در حمله ي اعراب به گرگان؛ مردم با سپاهيان اسلام به سختي جنگيدند؛ بطوريکه سردار عرب (سعيد بن عاص) از وحشت؛ نماز خوف خواند . پس از مدتها پايداري و مقاومت؛ سرانجام مردم گرگان امان خواستند و سعيد ابن عاص به آنان « امان » داد و سوگند خورد « يک تن از مردم شهر را نخواهد کشت » مردم گرگان تسليم شدند؛ اما سعيد ابن عاص همه ي مردم را بقتل رسانيد؛ بجز يک تن؛ و در توجيه پيمان شکني خود گفت: « من قسم خورده بودم که يک تن از مردم شهر را نکشم! .. تعداد سپاهيان عرب در حمله به گرگان هشتاد هزار تن بود. (کتاب تاريخ طبري جلد پنجم صفحه ۲۱۱۶ - کتاب تاريخ کامل؛ جلد سوم ؛ صفحه۱۷۸)

 

پس از فتح" استخر" (سالهاي 28-30 هجري) مردم آنجا سر به شورش برداشتند و حاکم عرب آنجا را کشتند. اعراب مسلمان مجبور شدند براي بار دوم" استخر" را محاصره کنند.مقاومت و پايداري ايرانيان آنچنان بود که فاتح "استخر" (عبدالله بن عامر) را سخت نگران و خشمگين کرد بطوريکه سوگند خورد که چندان بکشد از مردم " استخر" که خون براند. پس خون همگان مباح گردانيد و چندان کشتند خون نمي رفت تا آب گرم به خون ريختندپس برفت و عده کشته شدگان که نام بردار بودند "چهل هزار کشته " بودند بيرون از مجهولان.(کتاب فارسنامه ابن بلخي صفحه 135-- کتاب تاريخ کامل؛ جلد سوم صفحه 163)

 

رامهرمز نيز پس از جنگي سخت به تصرف سپاهيان اسلام در آمد و فاتحان عرب؛ بسياري از مردم را کشتند و زنان و کودکان فراواني را برده ساختند و مال و متاع هنگفتي بچنگ آوردند.(کتاب الفتوح؛ صفحه 215)

مردم کرمان نيز سالها در برابر اعراب مقاومت کردند تا سرانجام در زمان عثمان؛ حاکم کرمان با پرداخت دو ميليون درهم و دو هزار غلام بچه و کنيز؛ بعنوان خراج سالانه؛ با اعراب مهاجم صلح کردند.(کتاب تاريخ يعقوبي صفحه 62 -کتاب تاريخ طبري جلد پنجم صفحه 2116, 2118 - کتاب تاريخ کامل؛ جلد سوم صفحه 178,179)

جنايات اعراب تنها به اين شهر‌ها ختم نشده است و اينها تنها گوشه‌اي از تاراج ميهنمان به دست تازيان بود و آشکارا مقاومت ايرانيان در برابر آنان را ثابت مي‌کند

Balatarin

Comments 5 Pending 0

Sort comments:
Mohamad.Purqurian

Mohamad.Purqurian Peace is not subjugation آشتی کردن تسليم شدن نيست

“George Reynold, the agent of William D'Arcy, was living under 120-130 degree temperature in Majid Solaymon for nearly 7 years (1901 -1908)…”

Wow! That is exactly what I was led to believe when I was a teenager. I don’t know about Siavash, but it didn’t take me too long to realize how fallacious this argument was. Mr. Reynold (like Qajars) to D’Arcy was similar to a mercenary to his master. They enslaved numerous Iranians. They had built themselves relatively cool tents or at least protective shields against direct sun rays. That was when poor enslaved Iranians worked hard under the direct heat rays. In the City of Abadan, I saw a club with my own eyes where they had posted a sign to the effect that neither dogs nor Iranians were allowed.

Furthermore, British imperialism over our sovereignty was neither unique nor limited to the past century. It goes back to almost half a millennium. British imperialism served its upper class plutocrats all over the world, including the United States of America. The subjugated natives were treated and traded as their properties, like animals and machines. British pawns like Mr. Reynold had a better or equal comfortable environment as Qajar dynasty. It was when the great majority of Iranians lived in misery. In short, these economic hit men had only one objective and it was subjugation for their own self-interests.

Nonetheless, operating an empire has never been easy and never will be. There are unlimited hardworking people who act as a buffer zone between the rich and the poor. That is the middle class. There are traitors who risk their lives in selling their country to oppressors for money. Since when working hard in digging a tunnel to someone else’s property to rub the victim out of his/her belongings is considered a virtue?

Unlike Siavash, I do not idolize/demonize one political figure against the other. Corruption has always been a dark side of any government anywhere in the world, and it seems to be expanding not shrinking. Last, but not least, Arab supremacy was the same as Persian Supremacy, as white supremacy, as any other type of supremacy. None of them I condone. They all used the sacred ideology of their own time as a justification to subjugate others. In fact, while supremists enjoyed a lavish life style on the back of ordinary people, it has always been the subjugated people who contributed to the advancement of the sacred ideology. Our current era is a living proof to that claim.

Shirzadegan

Siavash

" I saw a club with my own eyes where they had posted a sign to the effect that neither dogs nor Iranians were allowed."
Mohammad Purqurian

That is a big lie. That is exactly what I was led to believe when I was a teenager back in 70's. I don’t know about Mohammad Purqurian, but it didn’t take me too long to realize how fallacious this argument was.
Years later, My college room mate who was from India told me about such a sign in India, NOT IRAN. Unfortunately, we didn't have access to computer in 70's. Shah's dissents were lying and we believed it. They fabricated stories such as above comment and our naive people bought it. They were all intended to put criminal mullahs on power.
Thanks God, we have access to search engine google these days. We can check the accuracy or inaccuracy of any claim. We can check the above statement is pure lie and production of someone fantasy. Such a lie put our nation in misery and poverty for 35 years.
Similar to Dutch, French and Portuguese, British empire was biggest empire at one time in the history similar to Persian Empire or Roman Empire. British empire had a long standing of taking slaves or transporting slaves from different areas in the world. They had access to technology sooner than other nations. No one deny that. They were able to colonize nations who were weak and uneducated. That happened in India and countries such as Africans. Africans were the nations with long standing of cannibalism. They were totally barbaric and savage. They were eating human flesh. Common knowledge. No need to argue about it. On the other hand, there were nation such as Indians who weak and didn't have primary tool to survive in their homeland. British educate them, brought them technology so they were able to built university, road etc..

Thanks God, IRAN HAS NEVER BEEN COLONY OF ANY COUNTRY. Iran has always been strong country. We owe it to our Monarchy system and our Padeshah.
Unlike Africans- Unlike Indians , Iranians have never been taken as a slave by any foreign power. That is biggest insult to Iranian people that calling them slave or colony of British.
By reading between the lines, any rational person can see that falsification of history, sabotage intended to bring mullahs to power. It worked very well in 70's but it doesn't work anymore. In light of access to computer, any intention to falsify Iran's history is fruitless.These days, any attempt to falsify history in order to stabilize mullahs position on power is non productive.
By late 70's, Iran became so rich that Iranians families were importing Filipino maid from Philippines to work for them.

Please notice, NO IRANIAN EVER WORKED AS A MAID LIKE INDIANS OR AFRICANS IN BRITISH HOUSES DURING SHAH DAYS. We see Black Africans and Indian work in British house in the hollywood movies. Hollywood movies show us that Indians and Black African were serving British or white Europeans in their home or in their farms. Such a thing never happened to Iranian during shah days. I don't know about mullahs days.
Iranians has never been "slave" or "colony" of any country. Let's get this one straight and disappoint mullah's lies and deceptions.

Shirzadegan

Siavash

George Reynold's tent in Majid Solaymon was made in England, but Iranian's tent was made in China. . LoL..

Shirzadegan

Siavash


Islamic Republic in IRAN is an extension of Arab ideology.

دل از شیر و خورشید برداشتند/ نشان عرب را بر افراشتند
که فرهنگ تازی سرآورده باز/ ز نیکی میارد سخن جز به راز
چو با تخت منبر برابر شدست/ رسوم عرب سایه گستر شدست
ز تازی گرفتند هم نام را/ سپر کرده آیین اسلام را
ز عبد و ز مولا سخن میرود/ ز تسلیم بیجا سخن میرود
به تقویمشان قصه های غم است/ تو گویی که غمنامه عالم است

دکتر مصطفی با د کوبه آی‌