Advertise here

Comments 2 Pending 0

Sort comments:
Marjantaj

Marjantaj Iranian, living in UK, Christian

واقعا جامعه ما، جامعه ایی بی شرافت است! متاسفم

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

رنجنامه نیما ابراهیم‌زاده، فرزند کارگر معترض زندانی بهنام ابراهیم‌زاده.

من نیما ابراهیم‌زاده فرزند بهنام ابراهیم زاده‌ام و از شما سئوالی دارم؟

از شما سئوالی دارم؟ من بکجا باید پناه ببرم، کجا باید فریاد بزنم و بگم به چه جرمی باید اینقدر درد و رنج بکشم؟

شما بگویید جرم من چیست؟

آهای!!

شما انسانها٬ شما وجدانهای بیدار، شما که سازمان درست کرده‌اید ومی گوئید مدافع حقوق کودکان هستید٬ شما که می‌گوئید نهادهایی هستیم که کودکان سرطانی را مورد حمایت قرار می‌دهیم٬ شما که مدافع حقوق انسان وانسان دوست هستید٬ شماهایی که مثل پدر من کارگر هستید: من امروز به شما نیاز دارم فردا شاید خیلی دیر باشد.

https://tavaana.org/fa/content/%D8%B1%D9%86%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-0