Advertise here

تجاوز و قتل یک دختر، تولد یک جنبش عظیم در هند.m4v

Balatarin

مصاحبه رادیو پیام با آذر ماجدی در مورد فاجعه تجاوز دسته جمعی به یک دختر و قتل او در هند و شکل گیری یک جنبش عظیم توده ای در دفاع از حقوق زنان و مبارزه با خشونت علیه زنان. فاجعه ای که کوجب شکل گیری یک جنبش اجتماعی و وسیع و توده ای در هند شد. اما آیا اعدام پاسخی درست به این جنایت است؟ آیا اعدام و مجرمین راه مقابله با چنین خشونتی است؟ این مصاحبه به این مسائل می پردازد.

Balatarin
Sort comments: