Advertise here

رفیق سیاوش کسرایی به استقبال امام میرود

Balatarin

 

رفیق سیاوش کسرایی به استقبال امام میرود

 

گفتم بد نیست در آستانه بزرگداشت سالگرد انقلاب شکوهمند یادی از قهرمانان روشنفکر آن دوران کرده و خاطره روشن‌فکری بعضی‌ از آن قهرمانان را گرامی‌ داریم. از آن جمله است سیاوش کسرایی شاعر بزرگ چپ و یکی‌ از رهبران حزب توده که به مناسبت ورود امام به مدیحه سرایی پرداخته و از ایشان میخواهد تا میتواند خون بریزد.   

 

دارمت پیام
ای امام
که زبان خاکیانم و رسول رنج
بر توام درود بر توام سلام
آمدی
خوش آمدی پیش پای توست ای خجسته ای که خلق
می‌کند قیام
حق ما بگیر
داد ما برس
تیغ برکشیده را نکن به خیره در نیام
حالیا که می‌رود سمند دولتت، بران،
حالیا که تیغ دشنه تو می‌برد
بزن

 

 منبع: سایت رادیو زمانه

Balatarin

Comments 23 Pending 0

Sort comments:
Mehrban

Mehrban

من فکر میکنم یکی از علتهای مهمی که باعث شده بین نیروهای مخالف ملاها اتحاد بوجود نیاد صحبت کردن بر سر تاریخ نیست بلکه یکجانبه تعریف کردن تاریخه.

H. Jahanshahi, Bravo!

faramarz

Faramarz

نه مهربان جان، علت عدم همبستگی بین نیروهای مخالف حضور نیروهای "موافق" در بین نیروهای مخالفه!

h.jahanshahi

h.jahanshahi

اولین بار که من شعر آرش کمانگیر ساوش کسرایی را خواندم بقدری تحت تاثیر قرار گرفتم که مدتها قسمتهایی از آنرا میخواندم تا اینکه بخشهاییش را خودبخود حفظ کرده بودم. ولی امروزه میدانم که کسرایی یکی از اعضای رده بالای حزب توده بوده واگر حزب توده حاکم میشد و دست به آدمکشی میزد باحتمال زیاد سکوت میکرد. البته این مختص رهبران حزب توده نمیشود بلکه شامل همه جریانات سیاسی ایرانی هست چه چپ و چه مصدقی وچه شاهی.

من فکر میکنم یکی از علتهای مهمی که باعث شده بین نیروهای مخالف ملاها اتحاد بوجود نیاد صحبت کردن بر سر تاریخ نیست بلکه یکجانبه تعریف کردن تاریخه. هر جریان سیاسی ایرانی سعی میکنه حیوان وحشی درون گذشته خودش را انکار کنه وتنها دیگران را بوحشی گری متهم کنه. ولی واقعیات غیر از این هست. شاید بخاطر همین هم هست که ما در این سی و چند سال گذشته بهم نزدیک نشدیم. چه کسی تمایل داره به آدمی نزدیک بشه که از آدم تنفر داره؟

Mehrban

Mehrban

من فکر میکنم یکی از علتهای مهمی که باعث شده بین نیروهای مخالف ملاها اتحاد بوجود نیاد صحبت کردن بر سر تاریخ نیست بلکه یکجانبه تعریف کردن تاریخه.

H. Jahanshahi, Bravo!

faramarz

Faramarz

در هر خانواده ایرانی همیشه یک توده ای و یک تریاکی بود که مایه ننگ و خجالت میشد.

Souri

Souri

Thanks for remembering Siavash Kasraaee.
Do you know that he also said a poem about imam Hossein?
It is absolutely sickening to see people sitting in front of their computer, judging the hero of the past (from any ideology) while not only they have no clue of what was going in the life of those hero, but also they themselves, can't go farther than saying stupidities behind the dead figures of our history.
It when the same, when I posted a poem of Golsorkhi in a site, at the day of his execution, and people came to "dislike" the post and say the negativity about this great icon of our resistant history!
Wake up guys!
You are nothing, but the fake resistant of the virtual world!
If during the last 34 years of atrocity toward our people, you didn't "physically" and "really" did anything but talking, then please just "shot up" and come clean about the past, by saying that "you don't know nothing" !
So, you can't judge !
Then stop it!

farhangpooya

farhangpooya In all situations, in or outside power, social problems require social solutions (در همه شرايط، در حاكميت و يا خارج از حاكميت، مشكلات اجتماعى راه حل هاى اجتماعى طلب مى كنند)

چپ خائن = راست
آنگاه که چب به خیانت رو می آورد به راست می گراید.
بنا بر این خیانت چپ به راست اعتباری نمی بخشد.

MarathonMan

Marathon-Man

I see no point of talking, never mind fighting , over the very past issues while this barbaric Islamic regime is destroying the country right now.
We have to learn to get together if we really want to help the helpless Iranian people. How can anyone who's calling him/herself a human being can watch this regime rule Iran for almost 35 years and do nothing about it.
Guys we are not all that good. Let's be honest we have a long way of becoming a real threat to this regime.
Stop fighting each other and point all your weapons at this murderous regime.

maziar58

maziar 58 Maziar

Nicely said.
marathon-man Thank you.

JahanshahRashidian3

Jahanshah Rashidian

I think theToodeh Party is completely out of date. What remains from its carcass is its conciliatory mindset, which is now the updated heritage of the regime's lobby groups -- let alone the traditional pro-Islamic leftism that mostly distance itself from the Party.

tehranEazad666

tehran e azad

توده اى ها ، كومنيست ها ،مجاهدين و اسلاميان ايران را به نابودى كشاندن

Parviz4

Parviz

Shortly before the fall of the Shah’s regime, Shamloo wrote an article in Iranshahr, which he was publishing in London. The article was highly critical of the Islamists and prophetic about what would happen under their reign. As is known , the majority of the intellectuals supported Khomeini one way or another. People such as Shamloo were an absolute minority.

G.Rahmanian

G. Rahmanian

To Zendanian,

Ignorance has different grades and in my opinion is a neutral term not carrying the negative implications understood by the layman. But that is something that could be discussed separately.

My question is, however, why anyone with a clear understanding of what the Soviet Union was about would want to be a member of a party that was literally taking orders from Moscow?

P.Galenous

P_J. An Iranian!

EXCELLENT question and inquiry!!?? It must have been considered chic or sophisticated!