Advertise here

طبقه کارگر ایران خواهان پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی پور توسط قوه قضاییه است

ستار خواب صاحبان سرمایه را آشفته کرد. او فریاد زد: من اگر چه کارگرم، انسانم و عقیده دارم. و حق دارم آزادانه نظرم را ابراز کنم. من میخواهم در سرنوشت خود سهمی داشته باشم.من برده وبنده شما قدرتمندان نیستم و نخواهم شد. امروز 23 آذر است. اکنون چهلمین روز است که هنوز چشمان قهرمان در گورستان رباط کریم باز است. ما کارگران به ستار قول می دهیم هر قطره از خون سرخ او را در رگهای تک تک مان جاری خواهیم ساخت و آن را برای کودکانمان به ارث خواهیم گذاشت تا همیشه و همواره روح سرکش مب ... Continue reading »

Balatarin
Sort comments: