اعلان

علیهذا نظر به راپورتهای واصله آصفجاه میرزا جهانشاه خان جاوید همت به افتتاح ورسیون جدید گازته الکتریک ایرانین کرده. من باب توضیح اینکه او از رجال بنام و مجد در عرصه طبع و انتشار الکتریک در حوزه امور مختلفه در جهت تنویر افکار رعایای ممالک محروسه ایران علی الخصوص اوضاع جاریه و امور پلتیک -علوم و صنایع مستظرفه -سینماتوغراف -فوتوغراف -موزیک – شعر و ادب و اضافاٌ شرح احوال رعایای موفق ایرانی در داخل ممالک محروسه – فرنگستان – مملکت اتازونی -بریتیش کلمبیا وغیره ذالک بوده و مرحمتا در ورسیون جدید دپارتمانی جهت کتابت ارباب بلاغ و اصحاب وبلاغستان تخصیص داده. فدوی من باب انجام وظیفه بر خود لازم الاجرا دانسته تا این خبر میمون و مسرت بخش را بر معظم له تهنیت و تیریک معروض داشته و از ذات احدیت تداوم ظفر و موفقیت جهت انجام امور خیریه و انبساط معارف مسئلت بنمایم

الاحقر : بایرام
پانزدهم برج اسد سنه 1386
برابر ششم اوت 2007 فرنگی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!