خداپرستان سرزمين من

مي گويند شيطان پرست بودندִ آهنگ هاي شيطاني مي نواختندִ فيلم هاي سكسي مي ديدندִ دختر خانم ها با لباس هاي نيمه عريان بودندִ فاسد بودندִ شرم آور بودند

وچند كوچه پايين تر

خدا پرستان دور هم جمع شدند. انساني راـ گناه كارـ در مقابل چشمان دنيا به كام مرگ مي برنִ جلاد هاي خدا پرست طناب را بر گردن اين مخلوق نفرين شده مي بندند و با شعار خدا بزرگ است زير پايش را خالي مي كنندִ اطرافيان هم عكس مي گيرن كه از اين سگ كشي يادگار داشته باشن.

روزگار غريبي است

شايد در سرزمين من اين شيطان است كه در جلد خدا ظاهر شده.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!