زندگي

زندگي زيباستִ زندگي بي نظير است ִ زندگي سخت استִ زندگي ياوه استִ زندگي يك موجود زيبا اندام استִ زندگي يك موجود زيبا صورت استִ زندگي اخلاقي مرموز داردִ زندگي از همان ابتدا كه با چشماني گريان از رحم مادرخارج مي شوي بهت مي گويد وفا ندارد, بهت مي گويد كه روزي تو را رها خواهد كرد ولي نمي گويد چگونه, كي و كجاִ
زندگي يك موجود خوش آواز است برايت آواز مي خواندִ آوازش كه قسمت نام دارد تو را به رقص وا مي داردִ تو را به خنده مي اندازدִ تو را مي گرياندִ تو را دربه در مي كندִ تو را عاشق مي كندִ تو را تنها مي كندִ
زندگي اين موجود زيبا با استعداد استִ زيبايي خود را به تو نشان مي دهد, خودش را به تو نزديك مي كند ولي تا وقتي بخواهي به او دست بزني تا زيبايي اش را لمس كني خود را عقب مي كشاندִزيبايي زندگي فقط يك تصوير استִ
زندگي يك پتياره است يك فاحشه بي حيا ولي اين پتياره بي حيا زيباستִ خوش آواز استִ بي نظير است وبي وفاستִ
زندگي زيباست زندگي سخت است

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!