همه ی مال دنیا را داده ام

همه ی مال دنیا را داده ام
تا رویای ترا داشته باشم
مادرم که مرد
معصومیتم را با خود برد
ملحفه سپیدم چرکین شده
هیچ دستی سفیدش نمی کند
آیا باران
امشب خواهد بارید ؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!