قسمتی از ماموریت “حاجی آقا” به “حجت الشریعه” برگرفته از “حاجی آقا”ی صادق هدایت

… تا موقعی که مردم سر به گریبان وحشت
آن دنیا و شکیات و سهویات نباشند ،در این دنیا مطیع و منقاد نخواهند بود.
آنوقت ماها نمی توانیم به زندگی خودمان برسیم. تا ترس و زجر و عقوبت دنیوی
و اخروی در میان نباشه ، گمان می کنید می آند و برای من و سرکار کار می
کنند؟ … اگر مردم را از عقوبت آن دنیا نترسانیم و به تحمل شدائد زندگی
ترغیب نکنیم و در این دنیا از سرنیزه و مشت و توسری نترسانیم ، فردا کلاه
ما پس معرکه است… اگر عمله روزی ده ساعت جان می کنه و کار می کنه و به
نان شب محتاجه و من انبار قالیم تا طاق چیده شده ، باید معتقد باشه که
تقدیر این بوده…

… قدیمی ها همه این را می دانستند. پس مردم
باید گشنه و محتاج و بیسواد و خرافی بمانند، تا مطیع ما باشند. اگر بچه
فلان عطار درس خواند ، فردا به جمله های من ایراد می گیره و حرفهایی می
زنه که من و شما نمی فهمیم. آن وقت خداحافظ حاجی آقا و حجت الشریعه…
سرنوشت من و شما و بچه هایمان بسته به این اقدامه. حالا جامعه میخواد درست
بشه ، میخواد هرگز سیاهم درست نشه. به من چه؟ به شما چه؟ عحالتا گاو شیرده
ماست و دنیا به کام ما می چرخه. بگذارید ادامه پیدا بکنه. همیشه در این آب
و خاک دزدها و قاچاقچی ها همه کاره بودند، چون که مقامات صلاحیتدار خارجی
اینطور صلاح دیدند.شما این رجال و اعیان مملکت را نمی شناسید، من می دانم
زیر دمشان چقدر سسته…

… ما نمی خواهیم که شما بروید و نماز و
روزه مردم را درست کنید. برعکس ما می خواهیم که به اسم مذهب ، آداب و رسوم
قدیم را رواج بدیم. اما به اشخاص متعصب سینه زن و شاخ حسینی و خوش باور
احتیاج داریم نه دیندار مسلمان. باید کاری کرد که برزگر و دهقان خودش را
محتاج به من و شما بدانه و شکرگزار باشه. برای اینکه ما به مقصود برسیم ،
باید او ناخوش و گشنه و بی سواد و کر و کور بمانه و حق خودش را از ما
گدایی بکنه… اما فراموش نکنید که ظاهرا برای مردم باید دلسوزی کرد…
اما در باطن باید پدرشان را درآورد… هیچ می دانید که ما بیشتر به گدا
احتیاج داریم تا گدا به ما؟ چون ما باید تصدیق بدیم، اعانه جمع بکنیم ،
غصه خوری بکنیم تا نمایش داده باشیم به علاوه وجدان خودمان را راحت بکنیم
. وگرنه سگ کنار کوچه با گدا چه فرقی پیش من داره؟ …

… پس
وظیفه شما رواج قمه زدن ، سینه زدن ، بافورخونه ، جن گیری، روضه خوانی،
افتتاح تکیه و حسینیه، تشویق آخوند و چاقوکش و نطق و موعظه بر ضد کشف
حجابه . باید همیشه این ملت را به قهقرا برگردانید و متوجه آداب و رسوم دو
سه هزار سال پیش کرد، سیاست اینطور اقتضا می کنه… بی دینی زمان رضاشاه
را تقبیح بکنید، چادر نماز، چادر سیاه و عمامه را بین مردم تشویق و در
صورت لزوم توزیع بکنید. از معجزه سقاخانه غافل نباشید. این دفعه باید توی
دهات رخنه بکنید، چون توی شهرها به قدر کافی دست داریم. همین قدر سربسته
به شما میگم که ما تنها نیستیم و دستگاه بزرگی از ما حمایت می کنه. علاوه
بر اینکه دستگاه حاکمه و زور و قشون و قانون از خودمانه، پولدار هرکجا بشه
کورکورانه از ما پشتیبانی خواهد کرد. چون پولدار شامه تیز داره و خطر را
حس می کنه. در این صورت حرف آزادیخواه ها و انقلابی ها نقش برآب میشه…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!