بی آزادگی کی ارزشی دارد این جان ما

ای ایران ای ایران ای مرز پر گهر خاکت پراکنده شد در هر گذ ر نزدیک تو شد اندیشه بدان خفه کرد صدای آزادگان

دور از تو من پژمرده ام

بی خاک تو بی ریشه ام

ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آزاده ام جان من فدای آزاده گی میهنم

بی آزادگی کی ارزشی دارد این جان ما

پاینده باد روح ایران ما

او رنگ

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!