آهنگ غم

جمعه، 30 مرداد، 1383 فراتر از غربت در وادی رنج, در سرزمين محنت پشت اين ديوار ستبر در گوشه زندان ……………………… ناله ها برجاست بغض ها خشکيده محنت, آری محنت رنج سرهای بريده بی سخن آهنگ مرگ گويد. ……………………. از شکنجه از زجر بل ,خون ,حدت درد از فغان کو گوشی؟ گر شنود آهنگش

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!