بمباران ايران

آقاي بوش چند ماه مانده به پايان دوره رياست جمهوري اش ايران را بد جوري بمب باران خواهد كردִ

اولا چون دولت ايشون به پايان راهش داره نزديك مي شه و احتياجي به راي و نظر رسانه هاي عمومي ندارهִ به همين دليل بدون در نظر گرفتن هيچ گونه ملاحظه اي مي تواند اين كار را انجام بدهد

دوما آقاي بوش در نظر هاي عمومي يكي از بدترين رئيس جمهور هاي آمريكا شناخته شدهִ ايشون شديدا نگران بد افتادن اسم شان در تاريخ آمريكا هستִ از طرفي ديگركاملا مشهود است كه بازداشتن ايران از فعاليت هاي اتمي اش دارد غير ممكن مي شود پس بهترين گزينه براي ايشان بمباران سنگين ايران خواهد بودִ اينطوري عواقب بعد از جنگ به عهده رييس جمهور بعدي خواهد بود و هم بعدش ايشون مي توانند بعد ها ادعا كنند كه در زمان دولت ايشون خطر ايران را درك كردند و منافع نظامي اش را بمباران كردندִ درست همان كاري را كه كلينتون در آخرين روزهاي رياست جمهوري اش كردִ بمباران افغانستان براي مثلا دفع بن لادن

سوما آمريكا با رهبري نچندان هوشمندانه آقاي بوش در بدجور باتلاقي در عراق گير كرده است كه يكي از بزرگترين عوامل آن گروه هاي شيعه مخالف حضور آمريكا در عراق هستنִ به همين علت بمباران ايران مي تواند يك زهر چشمي براي اين گروهاي شيعه باشد كه آره اگر فضولي زيادي بكنيد باباتون هم مي زنيم

پس بايد خيلي مواظب بودִ اين چند ماه مانده به پايان دولت نئوكان آمريكا هيچ گونه بهانه اي نبايد دست آمريكا دادִ به قول معروف” آقا موشه آهسته برو آهسته بيا كه گربه شاخت نزنه”

اين حرف ها رو زدم چون من مهندسم و مسايل رو تحليل و استدلال مي كنمִ و به قول آقاي بوش” تلاش براي صلح جهاني رو وظيفه الهي خودم مي دونم”

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!