لبخند

ساده نیست
گاهی من از هوش رفته ام
در فاصله های اشک میان دو برادر

گاهی هجوم صبح
گاهی میان حادثه  
گاهی من از فرط این همه راه
گاهی کنار ویرانه های گلدان
گاهی کنار چشمه های عسل

هنوز می بینم
 کمی ترانه در باغ روییده است
چند روز جوانی
چند شعر  برای بن بست در من.

این
ساده نیست
شاید یادتان باشد!
گاهی کنار صورت مرگ یارانم
برایتان لبخند می زدم

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!