اعلان عمومی

علی الاستحضار اینکه یوم شنبه دهم رمضان المبارک مورخه بیست و دویم سپتامبرفرنگی اجماعی خواهدبود تحت الاعنوان : ایرانیان در انترنت٬ در سانفرانسیسکو انیورسیته که در چند قسمت است:

ابتداً چندین نفر از ارباب بلاغ صحبت خواهند کرد از بابت امور وبلاغیه از جمله ٬ لوا خاتون کاتبه وبلاغ فخیمه بلوط٬ نازی بانو راقمه وبلاغ وزین از برکلی به لسان انگریزی٬ احسان الله خان شنزاری کاتب بلاغ شریفه شنا در شنزار و حاج مهران خان رویال راقم بلاغ ملوکانه اعلیحضرت والبت سایر بلاغرین و بلاغرات محترم

در مبحث دویم ٬آصف جاه جهانشاه خان اندرباب کشکول ایرانین دات کام فرمایشات خواهند فرمود و در مبحث سوم میرزا مهدی خان ژرف فرمایشات دارند درباره معارفت با دیوان بالاترین

همچنین مستر راس میرکریمی عضو محترم شورای عالیه بلدیه سانفرانسیسکو هم فرمایشات میفرمایند.

مدت پروگرام از دو ساعت و نیم مانده به ظهر است تا سه ساعت مانده به اذان مغرب

از کلیه اهالی و رعایای مملکت محروسه ایران که در این حوالی مسکنت دارند استرجاء میشود قدم رنجه کرده جهت تماشا تشریف بیاورند.

الاحقر: میرزا بایرام

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!