چرخ دنده های زمان

زندگی در بیابان گرم و کُشنده، در حائلی از سرابهای که ترا وادار به داشتن امید به قطره آبی می کند و لحظه به لحظه بر تشنگیت می افزاید و سرانجامت را به یاًس و نابودی می کشاند.همچنان که زمان می گذرد خود را در قالبی از انجماد احساس می کنی…..!!… واز خود دیوانه وار و پریشان می پرسی ، چرا؟!!….به هر سو که توان دید هست بینهایتی می بینی و تو در وادی حیات و بقا که چندی نیست، اسیر چرخ دنده های پیر و فرسودهُ زمانی….وتو چه می دانی که به کدامین سوی این بینهایت پا نهاده ای !!وبرای سلب مسئولیت از خود ، بهانه ای به نام حکمت را جایگزین اراده و خواستهای خود کردی که این معما سالهاست که در قالب انصاف معنایی نداشته….آیا از خود پرسیده ای ، به کجا می توان رفت و رسید …. وقتی که اندیشهُ بینهایت در میان باشد…؟!!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!