آخر

آخر شب قصه به دام افتاد
آخر خواب پری ناز بدست گرگ افتاد
آخر راز باد قدر به آس پیک افتاد
آخر خط قاتل ستاره آفتاب شد
آخر روز انتقام شب شد
آخر مرگ شروع نفس شد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!