چه کردم

چه کردم

از خستگی بی حوصلگی را گول زدم

از عاشقی بی تفاوتی را حاشا کردم

از غرور افسردگی را تحریم کردم

از دلبستگی خشم را کشتم

از جانم نفس زمان را بریدم

دویدم و دویدم

او رنگ juillet 2007

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!