به یاد سهراب

چند شب پیش جایی مهمان بودم که صحبت سهراب سپهری شد. گفتم از قرار امروز سالروز تولد سهراب است. یکی از دوستان نازنینم که از مریدان اوست بعد از شنیدن این خبر از صاحبخانه قلمی خواست و تکه کاغذی. دقایقی در گوشه حیاط با خود خلوت کرد و مثل روشنفکران کهن کافه نادری در دود سیگار غوطه زد!

ده دقیقه ای بیش نکشید و صدا زد: ای نادر. بیا اینجا باهات کار دارم. علت را جویا شدم و گفت: بشین و گوش کن. و من سراپا گوش شدم…

من شبی پیش خدا را دیدم
پشت پستان زنی فاحشه پنهان شده بود
و یکی هفته پیش
پشت چشمان یتیمی تنها
پس خدای تو کجاست؟
تو چه میجویی پوچ؟
پشت پستان زن و چشم یتیم
تو چه میجویی فرق؟
فرق در فکر تو است
فرق در حجم زمان غوطه ورست…

فواد، سن خوزه، هفتم سپتامبر

Thanks to Nader Jahanfard

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!