شعر گمشده

بدنبال تو هستم

میان پرواز پرستو

بین دو حرف و یک کلام

دنبل شعر نا تمام

قصه پریا

راه بی ریا

بدنبال تو هستم

خا طرهای مبهم

نفسی نا تمام

احساسی گمنام

در پی کام

آهنگی آشنا

روی موج دریا

داستان ما

زخمی بی انتها

او رنگ juin 2007

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!