وسطی

تو وسطی

نگاهی که میچرخد

آهسته در یک نفس

گردی آویزان به نور آفتاب

تو وسطی

کلام میشکافت هوا را

تیر مخفی ناکام

کشیده از سیاهی قلب

تو وسطی

کناره میگیری باز

بسان همیشه در پناه سکوت

قدرت در خاطرات است در مقابل پست

تو وسطی تو زنده ای

او رنگ

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!