انتها نيز کلمه است

*فايل صوتی

هر شب خواب آن ماهی را می بينم
که در تنگه ی غرق شده می گردد
و در دی. ان. ای ِ شرابی باستانی
نام تو را می جويد

نامت کلمه است
نشسته ميانه ی آفتاب
و هر که می گذرد از آن
عاشق می شود

***

از وحش و تاريکی گذشته ام،
از توفان خورشید و
از جنگل ابر.

گذشته ام از دالان های جاذبه ی بی رحم زمين
و قرن تا قرن
با تپش بال پرنده ها دويده ام
…. تا به تو برسم

***

نه!
وقت فراموشی نيست
زمين اکنون فقط به حافظه ی ما باور دارد
و به کلمه
همین که از خاک و سنگ
می رويد تا از پنجره های ما بگذرد
همين صدای ساکت چرخش زمين
همين آفتابگردان که روبروی خانه ام نشسته
و همين عسل
که به ياد تو می نوشم.

***

اکنون می دانم
انتها نيز کلمه است
بی رسم و بی رسوم
وچون مهربانی و آتش

***

رسم ها را به هم بزن
و از دل سنگ هايي
که از نفس قله های مذاب می رويند
آتش بياور!

چشمان زئوس بسته است
و دست هايم ديگر شکسته نيست

 

————

شکوه ميرزادگی

29 اکتبر 2007

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!