ایالات متحده طالقان

شب وروزهرکجای این گیتی می گردم .فانوس بدست ، پی مردمان نجیب آبادی ام

. سلام بر شما طالقانی های بزرگ وفهیم

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!