فراموشی

فراموش کردم


آن چشم خمار

پوست شباب

نرمی آغوش خواب

 

فراموش کردم

آن موی سفید

در آینه آب

اسمم در آفتاب

فراموش کردم

درد تنهای

رمز زندگانی

خاطرات تلخ

 

و آنها

فراموشم کردند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!