قایق کاغذی

 

خورشید مزه نارنج می دهد

و جاده چون رودی سیاه

زیر آفتاب ترش و نارنجی می درخشد.

من

خاموش

اما پر از آواز انتظار

چون قایقی کاغذی

در طبطبه تلاطم این رود پرتلالو

بسوی تو می آیم!

مهرداد عارف ادیب

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!